Jaarverslag 2019 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)  is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De LCvV verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz schrijft voor dat een zorgaanbieder en diens cliëntenraad een commissie van vertrouwenslieden instelt of  gebruik maakt van een commissie die is ingesteld door een of meerdere organisaties van cliënten en een of meerdere organisaties van zorgaanbieders.

De LCvV wordt in stand gehouden door brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de NVZ vereniging van ziekenhuizen alsmede door drie organisaties van cliëntenraden: LOC, het LSR en KansPlus. Voor de aansturing is een stuurgroep in het leven geroepen waarin deze organisaties vertegenwoordigd zijn.

In het jaarverslag 2019 staat onder andere een overzicht van de uitspraken van de LCvV. Het jaarverslag is te lezen via de website van de LCvV  https://www.vertrouwenslieden.nl en is hieronder te downloaden.

LCvV_jaarverslag_2019

Coronacrisis: ontwikkelingen gaan snel

Op 19 mei heeft minister de Jonge een routekaart voor de gehandicaptenzorg gepresenteerd. Daarin staat op welke datum mensen in de gehandicaptenzorg weer bezoek kunnen ontvangen en op welke datum mensen weer naar hun dagbesteding kunnen. Binnenkort ontvangt u een eenvoudige versie van de routekaart.

Bezoekregeling

Regelingen voor bezoek die de zorginstellingen zelf vast willen stellen, vallen onder de wettelijke bevoegdheden van cliëntenraden. Dat betekent dat tot 1 juli de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft over deze regelingen, en per 1 juli instemmingsrecht. Een bezoekregeling  is immers een voor cliënten geldende regeling. Hier treft u een samenvatting aan over het ontvangen van bezoek en het krijgen van dagbesteding in de gehandicaptenzorg.

 Handreikingen

In aanvulling op de routekaart zijn door de VGN in samenspraak met Ieder(in), KansPlus/VraagRaak, LSR en LFB een handreiking voor de bezoekregeling en een voorlopige handreiking voor de dagbesteding opgesteld. De definitieve versie wordt deze week verwacht.
Op korte termijn komt er ook een handreiking voor het weer openen van logeervoorzieningen. In de handreikingen staan een aantal belangrijke afspraken waar u als cliëntenraad bij de advisering rekening mee kunt houden.

 • De genoemde data in de routekaart zijn uiterste data waarop de genoemde stappen gezet moeten zijn. Het mag dus ook al eerder als er geen bijzondere voorzieningen getroffen hoeven te worden.
 • Per woning moeten afspraken gemaakt worden die afgestemd zijn op de kwetsbaarheden en behoeften van de cliënten van de woning. Een regeling mag dus niet gelden voor een hele instelling, regio of cluster. De vrijheid om bezoek te ontvangen mag dus niet ingeperkt worden voor de hele instelling maar moet per woning worden bepaald.
 • Deze afspraken moeten in goede samenspraak gemaakt worden met de cliënten en hun vertegenwoordigers; in de driehoek op groepsniveau.
 • De concrete bezoekafspraken op individueel niveau moeten ook plaatsvinden in goede samenspraak in de driehoek tussen cliënt, verwant en begeleiding.
 • Hoewel het houden van 1.5 meter afstand nog steeds als veilige norm geldt, is de realiteit dat dit voor veel cliënten niet mogelijk of wenselijk is. Als voor een cliënt nabijheid en zelfs fysiek contact met verwanten erg belangrijk is, moet dat mogelijk zijn zonder gebruik van vervreemdende beschermingsmiddelen als plastic knuffelschermen. Wel is het advies om dit intensieve contact te beperken tot 1 belangrijke verwant.
 • Het opnieuw starten van de dagbesteding zal lastig zijn vanwege de noodzakelijke veilige afstand. Dat kan betekenen dat voor lange tijd de dagbesteding er niet uit kan zien als voor de uitbraak van het corona-virus. Daarom is het belangrijk dat afspraken over de dagbesteding voor de cliënten ook gemaakt worden in de driehoek en dat deze als bijlage in het ondersteuningsplan worden opgenomen.
 • Als het niet lukt om voor iedereen weer dagbesteding buiten de woning te realiseren, is het advies om in elk geval prioriteit te geven aan cliënten die zelfstandig wonen of bij familie thuis. Deze cliënten hebben nu vaak helemaal geen dagbesteding.

Dit zijn enkele belangrijke afspraken uit de handreikingen. U kunt als cliëntenraad goed beoordelen hoe daar binnen uw eigen zorginstelling het beste mee omgegaan kan worden.

Heeft u vragen of wenst u afstemming over het opstellen van een adviesbrief neemt dan contact met VraagRaak via vraagraak@kansplus.nl of met het Kennis- en adviescentrum KansPlus/VraagRaak via 030-2363750.

Op 27 mei is deze brief namens KansPlus/VraagRaak en het LSR verstuurd naar cliëntenraden.

verkorte versie bezoekregeling-dagbesteding

 

VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: dinsdag 23 juni

In eerdere berichtgeving noemde we de voorbeeldbrief voor cliëntenraden. Het is belangrijk dat cliëntenraden meepraten en meebeslissen over de coronamaatregelingen die genomen worden. KansPlus/VraagRaak heeft samen het LSR een voorbeeldbrief gemaakt die u als cliënten/verwantenraad kunt gebruiken. U kunt deze hier downloaden: Voorbeeldbrief voor cliëntenraad . We zullen voor een aanpassing zorgen als dat nodig is.

We zitten nu in de fase van de versoepeling van de maatregelen. We zien dat dit nog niet overal vlot verloopt. Om daar zicht op te krijgen, hebben we een nieuwe enquête uitgezet. U kunt deze invullen via deze link: (link volgt)

We willen nadrukkelijk ook aan de mensen die tevreden zijn over hoe het nu gaat vragen de enquête in te vullen. Dat is nodig om een goed en evenwichtig beeld te krijgen. De uitkomsten van de enquête zullen worden meegenomen in het overleg met ambtenaren van VWS en op 7 juli in een bestuurlijk overleg met de minister.

Behalve het bespreken van hoe het op dit moment gaat, praten we met VWS ook over hoe we ons kunnen voorbereiden op een eventuele tweede besmettingsgolf die we volgens een aantal deskundigen in het najaar kunnen verwachten. We willen daarover vooraf afspraken maken, waarbij voor ons de volgende punten erg belangrijk zijn:

 • gerichte maatregelen op locaties/woningen waar een besmetting is, en geen algemene lockdown en bezoekverboden
 • goed overleg met cliënten en verwanten over alle maatregelen die genomen worden
 • bij de risicoafweging niet alleen kijken naar de medische risico’s, maar ook naar de sociaal-emotionele en psychische risico’s als gevolg van preventiemaatregelen.

KansPlus heeft in samenwerking met het LSR en Ieder(in) speciaal voor verwanten een overzichtelijke handreiking samengesteld. De handreiking is gebaseerd op de routekaart van de overheid en de handreikingen van de VGN.  De handreiking is er ook in een eenvoudig Nederlands versie. Beiden kunt u op onze website vinden bij  https://www.kansplus.nl/corona-kansplus-is-er-ook-nu-voor-u/ en onderliggende pagina’s.

Woensdag 24 juni is er van 20.00 – 21.00 uur weer de gelegenheid om deel te nemen aan een video-bijeenkomst. Als u vragen heeft of anderszins mee wilt praten, bent u van harte welkom.

Voor de video-bijeenkomst logt u in op  https://meet.jit.si/kansplus .
Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u hier een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met 06-55161136.

Tot en met 3 juli is het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak extra bereikbaar. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • de website van de SVB voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
 • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor informatie over corona en PGB
 • de website van de rijksoverheid via deze link.
 • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands

 

VraagRaak start in juni met digitale workshops

Nu het voor de langere niet mogelijk is om het VraagRaak cursusaanbod aan te bieden zoals u van ons gewend bent, gaan we vanaf juni digitale workshops geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliëntenraden.

De wettelijke medezeggenschap (vanuit de Wmcz -Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen-) komt op dit moment wellicht enigszins in de verdrukking. Normaal gesproken zou u advies gevraagd zijn over het coronabeleid. Het is immers een voor cliënten geldende regeling (waarover de raad verzwaard adviesrecht heeft). Het gaat om een belangrijk onderwerp in het kader van kwaliteit en veiligheid.

Omdat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelllingen 2018  (Wmcz2018) op 1 juli van kracht wordt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van veranderingen die er zijn ten op zichte van de wet zoals deze nu geldt.
Verder is contact met achterban en de betekenis van de Wet zorg en dwang in deze coronatijd erg belangrijk.

Daarom biedt VraagRaak de volgende trainingen aan:

 • op 10 juni  van 10.00 uur tot 12.30 uur een workshop voor verwanten over de nieuwe Wmcz
 • op 15 juni van 10.00 uur tot 12.30 uur een workshop over contact met de achterban tijdens de coronacrisis
 • op 16 juni van 14.30 uur tot 16.00 uur een workshop over cliëntenraden en de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd)

Meer informatie o.a. over hoe u zich kunt aanmelden, vindt u via deze link: https://www.vraagraak.nu/agenda/

 

Cliëntenraden gehandicaptenzorg bespreek bezoekregeling

In deze Corona tijd worden allerlei maatregelen genomen om het leven zo veilig mogelijk te maken. Dit geldt ook voor mensen die in zorginstellingen wonen en voor mensen die gebruik maken van de diensten van een zorginstelling.
Ook in de gehandicaptenzorg worden mensen getroffen door het coronavirus. Het welzijn van cliënten, zorgverleners, vrijwilligers, verwanten en andere dierbaren komt op de eerste plaats.
Wij hopen dat het goed met u gaat: met u als cliëntenraad en met uw ondersteuner. En dat u elkaar ondanks alle maatregelen in deze uitzonderlijke omstandigheden tot steun kunt zijn.

De wettelijke medezeggenschap (vanuit de Wmcz -Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen-) komt wellicht enigszins in de verdrukking. Normaal gesproken zou u advies gevraagd zijn over het coronabeleid. Het is immers een voor cliënten geldende regeling (waarover de raad verzwaard adviesrecht heeft). Het gaat om een belangrijk onderwerp in het kader van kwaliteit en veiligheid. Maar doordat we overvallen zijn door het virus, het overheidsbeleid en de overheidsmaatregelen heeft uw Raad van Bestuur of directie snel moeten handelen. Zij is immers verantwoordelijk voor de veiligheid van cliënten, zorgverleners en dierbaren die op bezoek komen en voor het goed uitvoeren van de maatregelen.

De eerste bezoekregeling is door de VGN afgestemd met KansPlus, LSR, Ieder(in) en ging uit van een ‘Nee-tenzij’. Geen bezoek, tenzij er goede redenen zijn om bezoek op een veilige manier te laten plaats vinden. Bijvoorbeeld als het voor het welzijn van een cliënt erg belangrijk is om contact met de familie te hebben. Ook zou het mogelijk moeten zijn om mensen met een gezonde lichamelijke conditie meer vrijheid te geven.

Helaas moeten we constateren dat een beperkt aantal zorgaanbieders gebruik maken van de ‘Tenzij’ mogelijkheid en dat er voor de gehele instelling een algeheel bezoekverbod geldt. Aan de andere kant zien we ook zorginstellingen zijn die wel per locatie (woning) kijken naar welke risico’s de bewoners lopen. Zij stellen per woning vast op welke manier bezoek of contact plaats kan vinden. Het kan dus wel.

Inmiddels is op 29 april 2020 de bezoekregeling geactualiseerd. Het blijft echter een ‘Nee-tenzij’ met meer nadruk op tenzij. Dit betreuren wij. Wij hebben aangegeven met de VGN toe te willen werken naar een ‘Ja, tenzij’. De gesprekken hierover starten zo spoedig mogelijk op.

Cliëntenraden kunnen in de keuzes die een zorginstelling maakt een belangrijke rol spelen. We willen u oproepen om deze rol te pakken. Als raad kunt u ongevraagd advies geven over besluiten die de bestuurder neemt over het bezoekbeleid. We willen u daarbij graag advies geven.

In een gezamenlijke brief hebben het LSR en KansPlus/VraagRaak cliëntenraden opgeroepen de bezoekregeling te bespreken.

Ook op www.meepraten.net, een gezamenlijke website, vindt u meer informatie.

Brief cliëntenradeninzake bezoekregeling
Geactualiseerd afwegingskader Nee tenzij bezoekregeling, versie 29 april 2020