Cliënten-en Verwantenraden

Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten en of familieleden. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ze hebben net als de ondernemingsraad een wet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. Instellingen in de zorg zijn verplicht zich in te spannen om een eigen cliëntenraad samen te stellen om de medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten goed te laten verlopen.