Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking: handreiking voor cliëntenraden in de VG sector

Eind 2018 is door een vijftiental belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking een manifest opgesteld waarin aandacht wordt gevraagd voor een specifieke uitwerking van het VN Verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking.
Aanleiding hiervoor is de ervaring dat bij de uitwerking van het verdrag teveel in algemeenheden wordt gedacht die voor iedereen met een beperking zouden moeten gelden, terwijl het onze stellige overtuiging is dat mensen met een verstandelijke beperking op een aantal terreinen om een meer specifieke uitwerking vragen. En dat zelfs binnen de totale groep mensen met een
verstandelijke beperking de behoeften op dit gebied zeer uiteenlopend zijn. Het uitbrengen van het manifest is geen eenmalige actie geweest waarvan automatisch verwacht kan worden dat het tot het gewenste resultaat leidt. We realiseren ons dat er gedurende meerdere jaren op meerdere niveaus verdere uitwerking aan moet worden gegeven. Een van die niveaus is het niveau van de
cliëntenraden van zorginstellingen die samen met het management van de zorginstellingen kunnen uitwerken wat in de eigen omgeving gedaan kan worden om het Verdrag uit te werken.

In de handreiking worden een aantal suggesties gedaan die gebruikt kunnen worden door cliëntenraden om het VN verdrag op de agenda te plaatsen.

Cliëntenraden zouden bij de zorgaanbieder de volgende vragen kunnen stellen:

– Hebben alle woon- en activiteitengroepen naast de individuele ondersteuningsplannen ook een plan dat gericht is op het bevorderen van een veilige en inclusieve cultuur in de groep?
– Hebben instellingen die beschikken over een beschutte leefomgeving (het ‘instellingsterrein’) een ‘bewust’ beleid om op dit terrein een inclusieve sfeer te creëren en zingevende ontmoetingen tussen de bewoners onderling en met anderen te bevorderen?
– Beschikt de instelling over een goede mix van woonvormen met eigen appartementen voor mensen voor wie dat echt meerwaarde heeft, en ook groepswoningen voor mensen die daar beter tot hun recht kunnen komen?

Via deze link is de volledige handreiking te lezen.

Handreiking_Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

 

Status uitspraak LCvV

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Kijk op http://www.vertrouwenslieden.nl voor informatie over de commissie. Hier kunt u ook uitspraken van de LCvV vinden. Deze gaan over diverse onderwerpen.

In 2019 heeft de LCvV vragen gesteld aan VWS over de status van de uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden.
Het ging daarbij om de volgende vragen:

 1. Wat is de status van een uitspraak van een commissie van vertrouwenslieden?
 2. Wat kan een cliëntenraad (of zorgaanbieder) doen als de zorgaanbieder (of cliëntenraad dan wel representatieve delegatie van cliënten in bepaalde gevallen) een uitspraak niet uitvoert?
 3. Hoe toetst de ondernemingskamer uitspraken als beroep wordt ingesteld?

VWS heeft daar het volgende op geantwoord:

 1. Wat is de status van een uitspraak van een commissie van vertrouwenslieden?
  De uitspraken van de commissie zijn gezaghebbend, maar dergelijke uitspraken hebben niet de status van een bindend advies. Dit omdat er vol beroep mogelijk is tegen een uitspraak of beslissing van de commissie.
 2. Wat kan een cliëntenraad (of zorgaanbieder) doen als de zorgaanbieder (of cliëntenraad dan wel representatieve delegatie van cliënten in bepaalde gevallen) een uitspraak niet uitvoert?
  Het feit dat de uitspraak of beslissing van de commissie van vertrouwenslieden niet de status heeft van bindend advies laat vanzelfsprekend onverlet dat de uitspraak van de commisssie wel bindend is als er binnen de beroepstermijn van drie maanden tegen een uitspraak of beslissing van de commissie geen beroep is ingesteld bij de ondernemingskamer. Dit laatste blijkt ook duidelijk uit artikel 14, achtste lid, van de Wmcz 2018; in dat artikellid is bepaald dat, indien de beroepstermijn van drie maanden ongebruikt is verlopen, de cliëntenraad of de representatief te achten delegatie van cliënten dan wel van hun vertegenwoordigers, de ondernemingskamer kunnen verzoeken de instelling te bevelen een uitspraak van de commissie na te leven.
 3. Hoe toetst de ondernemingskamer uitspraken als beroep wordt ingesteld?
  De ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam is als beroepsinstantie bevoegd het geschil integraal te beoordelen en hoeft zich hierbij niet te beperken tot de criteria voor vernietiging van bindende adviezen/ vaststellingsovereenkomsten. Er is op dit punt dus geen verschil met reguliere hoger beroep dat bijvoorbeeld bij de rechtbank of het hof kan worden ingesteld tegen vonnissen van een lagere rechter.

Hier kunt de brief van VWS lezen: status uitspraak LCvV

Terugblik congres cliëntenraden- 6 december

Vrijdag 6 december 2019 was het congres cliëntenraden gehandicaptenzorg. Het was alweer de vierde keer dat LSR, KansPlus, LFB en Ieder(in) dit congres organiseren. Met hulp van het ministerie van VWS. Het was een inspirerende dag. Natuurlijk stond de nieuwe wet voor cliëntenraden centraal.

Was je erbij? Ga naar https://www.meepraten.net/themas/congres-clientenraden. Daar vind je foto’s en documenten, waaronder de presentaties uit de workshops. Leuk om terug te kijken!
Was je er niet bij? Bekijk dan hier hoe het was. En volgend jaar is er weer een congres.

VraagRaak workshops en trainingen in 2020

In de eerste helft van 2020 biedt VraagRaak diverse workshops en trainingen aan. De eerste workshops staan gepland voor begin februari en gaan over de Wet zorg en dwang en over de nieuwe Wmcz 2018. Deze workshop is er voor cliënten en voor verwanten.

Wilt u meer weten? Kijk in de agenda op deze website. Daar staat ook hoe u zich kunt aanmelden.

In 2020 zullen de volgende workshops en cursussen worden gegeven:

Workshops 

 Cursussen

Heeft u vragen? Stuur een mail naar vraagraak@kansplus.nl of neemt telefonisch contact op met het Kennis- en adviescentrum KansPlus/VraagRaak via 030-2363750.

Inspraak is nieuw in de Wmcz 2018

Op 6 december was het congres ‘Nieuwe Kansen voor cliëntenraden en zorgaanbieders in 2020’. Het was een inspirerende dag waarbij de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) centraal stond.

Een uitgebreid verslag van de dag en de gehouden workshops kunt u binnenkort lezen op https://www.meepraten.net/themas/congres-clientenraden

Nieuw in de Wmcz 2018 is Inspraak. Een belangrijke rol van cliënten, naasten en cliëntenraden. Bij inspraak vertellen cliënten en naasten over wat hun wensen en meningen zijn. Over onderwerpen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van de cliënt. Zij delen hun wensen en meningen met de zorgorganisatie en de cliëntenraden.Het doel van inspraak is dat dat je steeds met elkaar in gesprek bent.

Er is een handreiking Inspraak gemaakt in opdracht van het Ministerie van VWS. Vilans heeft deze handreiking gemaakt in samenwerking met VWS en diverse organisaties, waaronder KansPlus. De handreiking en een eenvoudige samenvatting worden bijgewerkt met input van 6 december en zullen rond 15 januari 2020 beschikbaar komen via onder andere het Kennisplein gehandicaptensector ( https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/)

De eenvoudige samenvatting van de handreiking die op het congres is uitgedeeld en is ook te downloaden via deze link.

Hieronder een aantal foto’s van het congres. De foto’s zijn genomen door Angela Jutte.

 

Flyer over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018)

Sinds 1996 is er de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit is de wet die ervoor zorgt dat mensen met een beperking of hun vertegenwoordigers meepraten over de zorg en ondersteuning. Of over andere dingen van de zorginstelling, zoals geldzaken of hoe alles is georganiseerd. Meepraten gebeurt in cliëntenraden bij zorginstellingen.

In 2020 gaat de nieuwe Wmcz van start. Deze Wmcz2018 regelt niet alleen het meepraten van officiële cliëntenraden. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet gaat over inspraak voor cliënten en hun vertegenwoordigers.

KansPlus/VraagRaak heeft een flyer gemaakt, waarin in makkelijk Nederlands de belangrijkste veranderingen voor cliëntenraden zijn beschreven in 13 punten:

 1. Invoeren van lokale raden
 2. Cliëntenraad op tijd betrekken bij belangrijke besluiten
 3. Instemmingsrecht in plaats van verzwaard adviesrecht
 4. Voorzieningen en geld
 5. Toezicht Inspectie Gezondheidszorg en jeugd
 6. Vacatures openbaar
 7. Recht van enquête voor cliëntenraden
 8. Hulp bij inventarisatie achterban
 9. Tijdig aanvragen van advies of instemming
 10. Ongevraagd advies
 11. Cliëntenraad ontbinden
 12. jaarverslag over toepassing Wmcz niet verplicht
 13. Overleg met de raad van Toezicht

De flyer is te downloaden via: flyer WMCZ_digitaal_def . Een geprinte versie is te bestellen via de webwinkel van KansPlus/VraagRaak via deze link.

Nieuwe brochures over de Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang (Wzd) de Wet BOPZ. De Wzd gaat over onvrijwillige zorg.

Er zijn, naast de reeds bestaande, diverse nieuwe brochures verschenen over de Wet zorg en dwang.

KansPlus is betrokken geweest bij de ontwikkeling van onder andere de volgende brochures:

Op de website www.dwangindezorg.nl  wordt allerlei informatie over de wet verzameld. Daar kunt u ook de bovengenoemde brochures lezen en gratis downloaden. Er wordt informatie verzameld voor cliënten en vertegenwoordigers en voor instellingen en professionals.

Congres cliëntenraden gehandicaptenzorg 6 december 2019 – schrijf je nu in!

Nieuwe Kansen voor cliëntenraden en zorgaanbieders in 2020

Het is alweer de vierde keer dat we dit congres organiseren voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het belooft weer een inspirerende dag te worden! Dit keer staat namelijk de nieuwe wet voor cliëntenraden centraal. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Programma
Het programma van de dag biedt voor elk wat wils. Zo zijn er toegankelijke workshops over verschillende onderwerpen. Daarnaast zijn er ook beleidssessies voor deelnemers die diep op de wetteksten in willen gaan.
Voor de uitnodiging en het hele programma: klik hier
Daarin lees je ook uit welke workshops en beleidssessies je kunt kiezen.

Kosten
De toegang is gratis.
Het congres wordt betaald door het ministerie van VWS.

Voor wie?
Het congres is voor centrale cliëntenraden, cluster/regioraden, lokale raden, familieverenigingen, cliënten, verwanten, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen enzovoort. Dit jaar worden ook beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers gehandicaptenzorg speciaal uitgenodigd.

Meer informatie en inschrijven
Schrijf je nu in via deze link: klik hier
Daar vind je ook meer praktische informatie over het congres.

Uitnodiging congres cliëntenraden gehandicaptenzorg 2019

De cliëntenraad en de Wet zorg en dwang

Er is een brochure gemaakt voor cliëntenraden over de Wet zorg en dwang.

De Wet zorg en dwang is een nieuwe wet en gaat in op 1 januari 2020. De wet regelt de rechten van mensen wanneer zij onvrijwillige zorg ontvangen. De cliëntenraad kan deze rechten helpen te bewaken. In de brochure “De cliëntenraad en de Wet zorg en dwang‘ staat informatie over deze taak.

De brochure geeft antwoord op 2 vragen:

 • Wat is de Wet zorg en dwang?
 • Wat kan de cliëntenraad doen bij deze wet?

Om goed advies te kunnen geven, is het belangrijk dat de cliëntenraad voldoende weet over de Wet zorg en dwang.
Meer informatie over de Wet zorg en dwang en over de functie van cliëntvertrouwenspersoon is te vinden op www.dwangindezorg.nl

De brochure is gepubliceerd door de Stichting Raad op Maat, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. KansPlus heeft hierbij een adviserende rol gehad.

De cliëntvertrouwenspersoon is er voor jou. Maar wat doet een CVP?

Er is een brochure gemaakt voor cliënten met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers. De brochure gaat over de functie van de cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg kun je terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon.

Onvrijwillige zorg is zorg die je krijgt waar je het niet mee eens bent. Het gaat over dingen die je niet wilt, maar wel moet. Bijvoorbeeld medicijnen moeten innemen of een dieet moeten volgen.Dit mag alleen als er geen andere oplossing is. Het gaat ook over dingen die je wel wilt, maar niet mag. Bijvoorbeeld naar buiten gaan of bezoek ontvangen.
De Wet zorg en dwang regelt wat wel en niet mag bij onvrijwillige zorg. Deze wet gaat op 1 januari 2020 in.

Als je het niet eens bent met de zorg die je krijgt, kun je naar een cliëntvertrouwenspersoon, een CVP. Deze persoon ondersteunt cliënten en vertegenwoordigers bij het vinden van een oplossing.

Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon en hoe je deze kunt vinden, kun je lezen in de brochure ‘De cliëntvertrouwenspersoon is er voor jou’ via deze link.
Je kunt de brochure daar ook downloaden.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang kun je lezen op www.dwangindezorg.nl

De brochure is gemaakt door de Stichting Raad op Maat, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. KansPlus heeft hierbij een adviserende rol gehad.