Meer licht op het begrip ‘behandeling’ in de langdurige gehandicaptensector

Vanwege de aard van de zorgvraag van mensen met een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking, wordt behandeling in deze sector anders ingekleurd dan bijvoorbeeld bij de huisarts of in een ziekenhuis.

De behandeling in de langdurige gehandicaptenzorg is een onderdeel van het integrale zorgaanbod aan een cliënt, gericht op een goede kwaliteit van leven. Deze behandeling wordt geboden door behandelaren met specifieke kennis van de doelgroep. Het vraagt om intensieve samenwerking met verschillende disciplines en om het betrekken van de context waaronder de begeleiding, het netwerk van de cliënt en de fysieke omgeving.

Breed gedragen

De beschrijving van het begrip ‘behandeling’ wordt breed gedragen door verschillende organisaties. Deze beschrijving is op initiatief van de VGN opgesteld samen met deze elf professionele partijen:

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
Ergotherapie Nederland (EN)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie voor Verstandelijk Gehandicapten (NVFVG)
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Ieder(in) is als meelezende partij betrokken geweest en onderschrijft het nut en de boodschap van dit document.
Bron: kennispleingehandicaptensector.nl

Digitale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

Dit najaar vinden verschillende bijeenkomsten plaats. Die zullen gaan over onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijk beperking, psychogeriatrisch aandoening, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov en ziekte van Huntington. U bent van harte welkom om deel te nemen.

In de maanden oktober en november 2022 worden in totaal zes digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Wet zorg en dwang, die in januari 2020 is gestart.
Elke bijeenkomst start om 19.30 (inloggen mogelijk vanaf 19.15 uur) en wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Goede informatie is belangrijk
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening (zoals niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov en ziekte van Huntington).

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat zorg en ondersteuning op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Als dit niet lukt, kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Onvrijwillig zorg is zorg die wordt geboden waar iemand het niet mee eens is.

Informatiebijeenkomst
In begrijpelijke taal krijgt u uitleg over de Wet zorg en Dwang. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

 • Wanneer heeft iemand te maken met de Wet zorg en dwang?
 • Aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?
 • Hoe zit het met onvrijwillige zorg bij de Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet?
 • Als ik het niet eens ben met de zorgaanbieder: wat dan ik dan doen?
 • Wie kan mij helpen als ik vragen heb??

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wzd_2022

Er zijn bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen:

 • Op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening. Het gaat om mensen die een PGB hebben.
 • Op donderdag 6 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op dinsdag 11 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor familieleden/naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op donderdag 20 oktober 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor familieleden/naasten van mensen met een psychogeriatrische- of gelijkgestelde aandoening.
 • Op maandag 31 oktober 2022 om 19.30 is er een bijeenkomst voor mensen met een psychogeriatrische- of gelijkgestelde aandoening en hun familie/naasten.
 • Op maandag 7 november 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor leden van cliëntenraden en leden van verwantenraden.

Als u zich aanmeldt, geeft u toestemming dat uw mailadres wordt gebruikt om u uit te nodigen voor de digitale bijeenkomst. Uw telefoonnummer zal alleen gebruikt worden als zich problemen met aanmelden voordoen en zal niet voor andere doelen gebruikt worden.

U ontvangt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om in te loggen.

Over ons

In opdracht van het ministerie van VWS is in het kader van de Wet zorg en dwang een project gestart met onder andere als doel het verspreiden van informatie over de Wet zorg en dwang en signaleren van knelpunten bij de achterban. Bij dit project zijn de volgende cliëntenorganisaties betrokken: Ieder(in), KansPlus, Per Saldo, Alzheimer Nederland, Het LSR en de LFB.

IGJ gaat infectiepreventie in gehandicaptenzorg controleren

Bronnen: SkipRdaily, Klik en IGJ

In de maanden september en oktober gaat de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) onaangekondigd langs bij grote zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Doel is om te kijken hoe het gesteld is met de infectiepreventie. Belangrijk, want de resistentie voor beschikbare antibiotica neemt toe, en dat kan een serieuze bedreiging vormen voor kwetsbare cliënten.

Met het toezicht wil de inspectie de aandacht voor goede infectiepreventie verder stimuleren. Het toezicht is een vervolg op het toezicht van de inspectie uit 2020 bij kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Tijdens de bezoeken maakt de inspectie een ronde door een instelling om de naleving van de infectiepreventie te toetsen. Waar mogelijk spreekt de inspectie tijdens zo’n bezoek met zorgverleners, huishoudelijk medewerkers, management, cliënten en medewerkers die infectiepreventie in hun portefeuille hebben.

De laatste jaren zijn er extra inspanningen geweest om de infectiepreventie verder te verbeteren. Het blijft vooral een kwestie van gedrag en het op de agenda houden van het onderwerp, ook in de situatie waarin de dreiging minder groot lijkt. Daarom is het nodig hier continu aandacht voor te vragen. Om de uitbraak van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook om erop voorbereid te zijn als het toch gebeurt.

De inspectie gebruikt voor dit toezicht het toetsingskader infectiepreventie. Dit kader is in 2020 voorgelegd aan koepelorganisaties in de gehandicaptenzorg en aan het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het RIVM.

https://www.igj.nl/publicaties/toetsingskaders/2022/09/06/toetsingskader-infectiepreventie-gehandicaptenzorg-2022

Een belangrijk onderwerp,  ook voor cliënten- en verwantenraden. Naasten en/of verwanten ontbreken in de opsomming van de Inspectie. KansPlus vindt dat ook zij belangrijk zijn om mee te  te nemen. Ook voor naasten en verwanten is het belangrijk te weten wat belangrijk is voor een goede infectiepreventie.

Jaarlijks congres cliëntenraden in een nieuw jasje!

Zet alvast in je agenda: 2 december 2022

Het congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg is niet meer weg te denken.
Elke eerste vrijdag van december was het weer zover.
En er is goed nieuws: de komende vijf jaar blijft het congres.

Nieuw jasje

Het congres gaat de komende jaren verder in een nieuw jasje.
Het congres gaat samen met de SamenSterkdagen.
Deze dagen werden door het hele land georganiseerd bij zorgaanbieders.
Het congres heet daarom komende jaren de SamenSterkdag.

SamenSterkdag 2022

Tijdens het congres staan mensen met een beperking centraal.
We gaan weer aan de slag met belangrijke en interessante onderwerpen.
Denk aan vrijheid, kwaliteit van de zorg en plannen voor de toekomst.
Er zal veel aandacht zijn voor inspraak, eigen regie, zeggenschap en medezeggenschap!

Voor wie?

Het congres is voor cliëntenraadsleden en medewerkers in de medezeggenschap. Daarnaast zijn alle mensen met een beperking, naasten/vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders welkom.

Meer informatie en inschrijven

De uitnodiging en het programma volgen later. Dan komt er ook meer informatie over hoe en wanneer je je kunt inschrijven. Houd de berichten dus in de gaten.

Mis de SamenSterkdag niet! Reserveer alvast in je agenda: vrijdag 2 december 2022.

Het congres wordt georganiseerd door Ieder(in), KansPlus, LFB en het LSR.

Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

Minister Helder van langdurige zorg heeft op 7 juli het programma van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd.
De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is de opvolger van het programma ‘Volwaardig leven’ van het vorige kabinet. De Toekomstagenda loopt tot 2027 en heeft 6 belangrijke thema’s:

 1. Complexe zorg: het verbeteren van de kennis over en ondersteuning van doelgroepen met een complexe zorgvraag, zoals mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten.
 2. Licht verstandelijke beperking: het verbeteren van de (levenslange) ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking en betere kansen voor talentontwikkeling in dagbesteding en onderwijs.
 3. Cliëntondersteuning: het versterken van de reguliere en de gespecialiseerde cliëntondersteuning. De beschikbaarheid, kwaliteit en de vindbaarheid van de cliëntondersteuning moeten beter, vooral als mensen overgaan van de ene zorgwet naar de andere of als ze met verschillende wetten tegelijk te maken hebben.
 4. Zorgtechnologie en innovatie: het verspreiden van technologie voor de zorg en ondersteuning en het toerusten van zorgmedewerkers om hiermee te werken.
 5. Arbeidsmarkt en vakmanschap: het aantrekkelijker maken van zorgopleidingen en het behouden van mensen die in zorg en ondersteuning werken.
 6. Levenslang, levensbreed – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat onder andere over passende (langere) indicaties uit de Wmo voor mensen met een levenslange beperking, betere ondersteuning voor mensen die thuis wonen en over mantelzorgondersteuning.

Tot 2027 stelt het kabinet € 138 miljoen beschikbaar voor de uitwerking van de Toekomstagenda. Hiervan gaat onder andere € 83 miljoen naar gespecialiseerde cliëntondersteuning en 20 miljoen euro naar zorginnovatie en -technologie.

Bij alle onderdelen moeten de mensen om wie het gaat betrokken zijn. De cliënten- en belangenorganisaties willen en moeten betrokken zijn bij de uitwerking van de Toekomstagenda. Om hen in staat te stellen mee te werken aan de uitvoering van de agenda moeten er ook financiële middelen beschikbaar komen.

De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en de Kamerbrief van de minister zijn te lezen via deze link

Wij houden u via onze mediakanalen op de hoogte van de uitwerking van de Toekomstagenda en hoe KansPlus bijdraagt aan deze uitwerking.

Wat is jouw ervaring met de Wet zorg en dwang?

Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht.
Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg.
Wij willen graag weten wat jouw ervaring is met de Wzd en onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg is zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt en/of de vertegenwoordiger van de cliënt geen toestemming geeft of verzet toont. Mensen met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen kunnen daarmee te maken krijgen. Onvrijwillige zorg kan zowel in instellingen, thuis, op school, de dagbesteding of in het ziekenhuis.

Verschillende cliëntenorganisaties voor de gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg zijn samen een project gestart om meer bekendheid te geven aan de Wet zorg en dwang. Ook bewaken we binnen dit project de rechten voor de mensen die met deze wet te maken krijgen.

Vragenlijst Wet zorg en dwang

Daarom willen wij graag weten wat jouw ervaringen zijn met de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg. Daarbij gaat het om de ervaringen als gebruiker van zorg en ondersteuning met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen. Of jouw ervaringen als familielid/naaste, vertegenwoordiger of als cliëntenraadslid.

Doe je mee?

Met het invullen van deze vragenlijst (enquête) help je ons om een goede indruk te krijgen van jouw ervaringen en hoe de Wet zorg en dwang in de praktijk werkt. Via deze link kun je de vragenlijst invullen.

Meer informatie?

Heb je meer informatie nodig over deze vragenlijst? Dan kun je een mail sturen aan:

Werkconferentie Medezeggenschap en inspraak Wmcz2018

KansPlus organiseert samen met Odion en SIG op 11 juni van 10.30 tot 14.30 uur een gratis werkconferentie over Medezeggenschap en inspraak Wmcz2018 bij Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam, Westeinde 1, 1511 MA Oostzaan.

Deze werkconferentie is de afsluiting van een project waarin KansPlus, SIG en Odion samengewerkt hebben. Graag delen we de ervaringen over goede medezeggenschap uit dit project ook met andere zorgorganisaties in de regio Noord-Holland en nodigen hen daarom uit voor deze dag.

Programma
09.45 uur            Ontvangst met koffie, thee en zoete lekkernijen
10.30 uur            Opening
11.00 uur            Workshops ronde 1
12.00 uur            Uitgebreid lunchbuffet (warme en koude gerechten) en ter afsluiting een zoetbuffet
13.00 uur            Workshops ronde 2
14.00 uur            Gezamenlijke afsluiting
14.30 uur            Einde

Voor wie?

 • Cliëntenraden
 • Verwantenraden
 • Ondersteuners van cliëntenraden
 • Teamleiders en managers zorg
 • Bestuurders
 • Raden van Toezicht

Workshops
Er zijn 4 verschillende workshops. Je kunt 2 workshop kiezen aan welke je wilt meedoen.

 1. Een goede cliëntenraad
  Een cliëntenraad is er voor cliënten van een locatie. Of voor alle cliënten van de zorgorganisatie. Hoe ben je goed zichtbaar als raad? En met wie kun je samenwerken? We maken een plan in deze workshop.
 2. Een goed advies
  Wat is een advies? En wanneer is het een goed advies? Waar kun je aan denken als raad? Wat heb je nodig? En van wie krijg je wat je nodig hebt? In deze workshop gaan we dat samen ontdekken.
 3. Lokale onderwerpen of overstijgend voor de CCR
  Wie geeft advies? Hoort een onderwerp bij de locatie of juist bij de CCR? Dat is soms best moeilijk of niet direct duidelijk. In deze workshop gaan we oefenen met voorbeelden uit de praktijk.
 4. Op de stoel van ….
  Verschillende partijen zijn betrokken bij de medezeggenschap. Met hun eigen taken en gezichtspunten. Samen draag je bij aan goede zorg, ondersteuning en begeleiding.
  Kun jij je goed verplaatsen in een ander? En wil je graag eens op de stoel van de bestuurder of de Raad van Toezicht zitten? Of je verplaatsen in de cliëntenraad? Kom in beweging bij deze workshop.

Voor wie?

 • Cliëntenraden
 • Verwantenraden
 • Ondersteuners van cliëntenraden
 • Teamleiders en managers zorg
 • Bestuurders
 • Raden van Toezicht

Inschrijven

Via deze link. De werkconferentie en lunch zijn gratis. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan.
Lees hier de volledige uitnodiging.

Brief aan cliëntenraden over toekomstplannen van zorgaanbieders en zorgkantoren

Onlangs hebben de landelijke koepels van zorgaanbieders en zorgkantoren een akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over de aanpak van de arbeidsmarktproblemen in de gehandicaptensector en de stijgende kosten van de zorg. Het is tot stand gekomen zonder inbreng van de landelijke cliëntenorganisaties. Dat vinden we niet acceptabel, want we zijn het niet eens met de afspraken die gemaakt zijn.

Onze belangrijkste inhoudelijke bezwaar gaat over twee dingen:

 1. Problemen met het personeelstekort.
  De plannen van de zorgaanbieders en zorgkantoren richten zich op het anders en minder inzetten van zorgprofessionals. Zij willen dit doen door de inzet van arbeidsbesparende technologie en de inzet van het netwerk van de cliënt (familie en vrienden) en vrijwilligers. Ook kijken zorgaanbieders en zorgkantoren naar mogelijkheden om de dagbesteding aan te passen. Bijvoorbeeld door woning gebonden dagbesteding aan te bieden.
 2. Problemen van de stijgende kosten van de zorg. Zorgaanbieders en zorgkantoren zien de oplossing vooral in het minder mensen laten instromen in de langdurige zorg.

Bezwaren tegen deze plannen

Als oplossing voor het personeelstekort hebben we geen bezwaar tegen gebruik van technologie. Dat kan heel helpend zijn. Maar wel vinden we het een probleem als dit ten koste gaat van de persoonlijke aandacht die mensen nodig hebben. We missen een kritische kijk van zorgaanbieders op wat ze zelf kunnen doen om medewerkers te houden en daarmee het vertrek van medewerkers te voorkomen. Denk daarbij onder andere aan het leuker maken van het werk door het verminderen van de bureaucratie in de organisatie en de vele administratie die de teams steeds vaker moeten uitvoeren. Ook zouden de koepels van zorgaanbieders een urgenter signaal af kunnen geven aan de politiek.

Het verminderen van de instroom van mensen in de langdurige zorg is het verschuiven van het probleem. De kosten die daarmee worden bespaard komen dan bij de gemeente terecht die mensen moeten opvangen. Bovendien kan het leiden tot een ernstige aantasting van de kwaliteit van leven van de mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
Het zal tot gevolg hebben dat mensen met een lichte verstandelijke beperking in het sociaal domein onvoldoende goede zorg krijgen.
En voor gezinnen die een thuiswonend kind met een verstandelijke beperking hebben, zal het ertoe leiden dat het moeilijker wordt om een indicatie voor langdurige zorg te krijgen.

Rol voor cliëntenraden

De zorgaanbieders zullen nu waarschijnlijk met de cliëntenraden in gesprek gaan over de uitwerking van het akkoord in de eigen organisaties. Wij roepen jullie als cliëntenraden op om heel kritisch te kijken naar de mogelijke gevolgen van de plannen voor de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de mensen. Zeker als het gaat om inzet van technologie, vermindering van dagbesteding en verschuiven van zorg naar naasten en vrijwilligers.
Cliëntenraden kunnen zich ook sterk maken voor het verbeteren van de werkomstandigheden van de zorgverleners. Minder tijd besteden aan papierwerk levert niet alleen meer werkplezier, maar ook meer tijd voor de bewoners op. De belangen van de bewoners en de begeleiders vallen hier samen. Het is een goed idee om te kijken of de cliëntenraad kan samenwerken met de ondernemingsraad bij deze onderwerpen.

We zijn als cliëntenorganisaties in gesprek met het ministerie van VWS over wat wij vinden van dit akkoord. We houden jullie op de hoogte via onze website en onze nieuwsbrieven.

Hebben jullie nog vragen of willen jullie advies, dan kunnen jullie contact opnemen met KansPlus advies@kansplus.nl telefoon 030-2363744

Brief aan Cliëntenraden Gehandicaptenzorg_DEFversie 3 mei 2022

Reactie KansPlus op bestuurlijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.  Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026.

ZN en de VGN stellen dat een toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren. Aan de hand van vijf thema’s, de zgn. kanslijnen, geven ze vorm aan het anders organiseren van betaalbare zorg. Het Landelijk akkoord gehandicaptenzorg is al verstuurd naar de zorgorganisaties.

KansPlus is zeer verontrust over de gevolgen van dit akkoord voor de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en vraagt aandacht voor het volgende:

 • Het is onvoorstelbaar dat in deze tijd een dergelijk akkoord tot stand is gekomen zonder gelijkwaardige inbreng van cliëntorganisaties.
 • Het is zeer zorgelijk dat de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders voor het bieden van kwalitatief goede zorg gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven wordt vervangen door de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor het werken aan duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Het gaat om zorg en ondersteuning aan mensen.
 • Zorgaanbieders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de instroom van nieuwe zorgverleners te bevorderen en de uitstroom te beperken door het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden.
 • Het is onbegrijpelijk dat er geen aandacht is voor de alsmaar toenemende bureaucratie en overhead in zorginstellingen. Ook worden geen grenzen gesteld aan het eigen vermogen dat bij sommige zorgaanbieders buitensporig hoog is.
 • Het streven om de instroom in de Wlz te beperken leidt niet tot verlaging van de kosten op landelijk niveau. Het is een verschuiving van de kosten van de Wlz naar Wmo en van zorgkantoren naar gemeenten. Kostenverlaging kan alleen gerealiseerd worden als mensen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onvoldoende zorg in de WMO kan leiden tot ernstige problemen voor mensen en tot de ontwikkeling van een meer complexer zorgvraag.
 • Als VGN en ZN gezamenlijk streven naar een verminderde instroom wordt de positie van het CIZ als orgaan voor onafhankelijke indicatiestelling aangetast.
 • Inzet van technologie leidt niet alleen tot vereenzaming van mensen, maar ook tot een reductie van het beroep van de zorgverlener tot het verrichten van functionele handelingen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de noodzaak tot het bieden van nabijheid.
 • De inzet van professionele zorg wordt aanvullend gemaakt op de inzet van mantelzorgers. Zij worden verantwoordelijk gemaakt voor problemen die zorgaanbieders hebben om hun verantwoordelijkheid voor goede zorg waar te maken.
 • De voorgestelde verschraling van de dagbesteding zal direct leiden tot een verschraling van de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Woninggebonden dagbesteding zal niet leiden tot vermindering van de personeelskosten, tenzij er van wordt uitgegaan dat deze dagbesteding er door de woonbegeleiders maar even bijgedaan word

Vrijdag 1 april hebben de cliëntenorganisaties Iederin, KansPlus en LFB en gesproken over het Landelijk Akkoord gehandicaptenzorg. VGN en ZN hebben aangegeven dat het niet betrekken van de cliëntenorganisaties bij de totstandkoming van het landelijk akkoord niet juist was.  De kennis vanuit het cliënt- en naastenperspectief is gemist en de effecten van het akkoord waren onvoldoende in beeld. Ook is geconstateerd dat er goede intenties en bedoelingen ten grondslag liggen aan het akkoord.

De cliëntenorganisaties hebben in dit overleg de risico’s en ongewenste effecten benoemd via de lijn die aangegeven is in de Inleiding en Ambitie van het landelijk akkoord. Op 7 april heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden.

Wij houden u via onze websites op de hoogte over de verdere ontwikkelingen omtrent dit bestuurlijk akkoord wat van grote invloed is op de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

(Lees hier het volledige bestuurlijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ van VGN en ZN)

Corona: VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast. Laatste update: maandag 12 september 2022

Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona halen. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Zij krijgen vanaf 13 september 2022 een uitnodiging en kunnen vanaf 19 september 2022 op afspraak terecht bij de GGD. Hierna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het aanvullende advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). Op basis van dit advies wordt geprikt met vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus.

Bron: Rijksoverheid

We proberen informatie zo actueel mogelijk te houden, maar het kan zijn dat bepaalde informatie niet up- to-date is.

 

Voor vragen of het delen van uw ervaring kunt u contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via het formulier op deze pagina
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.


Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • de website van Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg via deze link
 • Vragenovercorona.nl is een initiatief van GGD GHOR Nederland. Hier kan iedereen terecht die vragen heeft over corona en de eigen gezondheid.
 • de website van de rijksoverheid via deze link
 • de web site van het RIVM via deze link
 • via www.steffie.nl in makkelijk Nederlands