VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: donderdag 8 oktober

Helaas is het een feit dat we in de tweede golf van coronabesmettingen zitten. Hopelijk kunnen we de stijging van het aantal besmettingen verlagen met de maatregelen die er zijn en waarschijnlijk nog genomen zullen gaan worden.

Het is belangrijk dat cliëntenraden meepraten en meebeslissen over de coronamaatregelingen die genomen worden.

In eerdere berichtgeving noemde we de voorbeeldbrief voor cliëntenraden. KansPlus/VraagRaak heeft samen het LSR een voorbeeldbrief gemaakt die u als cliënten/verwantenraad kunt gebruiken. U kunt deze hier downloaden: Voorbeeldbrief voor cliëntenraad . We zullen voor een aanpassing zorgen als dat nodig is.

KansPlus neemt nog steeds deel aan diverse overleggen met verschillende organisaties. Onder andere met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de koepelorganisatie van zorginstellingen. Met hen is onder meer gesproken over het actualiseren van de handreikingen over bezoek en dagbesteding. Deze zijn geschreven in de periode van versoepeling van de maatregelen, terwijl we nu weer in een periode zijn gekomen waar maatregelen zullen worden aangetrokken. Vanuit de cliëntenorganisaties willen we hierin vooral dat de nadruk wordt gelegd op maatwerk. Dat betekent geen maatregelen voor een hele instelling of een instellingsterrein, maar per woning in goede samenspraak met bewoners, naasten en begeleiders kijken hoe groot de risico’s zijn en wat de meest verstandige afspraken zijn.  Dit is in principe ook de lijn die het bestuur en bureau van de VGN voorstaan, maar de zorgaanbieders moeten dit wel oppakken. Om dat te stimuleren zijn we al met de VGN aan het kijken hoe goede voorbeelden anderen kunnen inspireren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen.

Komende week wordt in het overleg met VWS specifiek aandacht besteed aan signalen die op dit moment spelen. De vinger aan de pols enquête was al gesloten, maar omdat we volgende week gaan kijken naar actuele signalen, is deze weer open gezet. Ook is de vragenlijst aangevuld met vragen over de gemeente en over zorgaanbieders waar iemand mee te maken heeft. Dit op verzoek vanuit enkele regio’s die graag weten wat in hun omgeving speelt.  De link naar deze Vinger aan de pols is https://nl.surveymonkey.com/r/vingeraandepols

Woensdag 14 oktober is er om 20.00 uur weer de gelegenheid om online mee te praten als u uw eigen ervaringen en inzichten wilt delen, of als u gewoon wilt horen wat anderen te zeggen hebben.
U kunt hiervoor inloggen op https://meet.jit.si/kansplus.
Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, dan kunt u op woensdag 14 oktober telefonisch contact opnemen met 06-55161136.

Voor vragen of het delen van uw ervaring kunt contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via het formulier op deze pagina
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

 

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • de website van de SVB voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
 • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor informatie over corona en PGB
 • de website van de rijksoverheid via deze link.
 • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands

 

Publicatie handreiking Wmcz 2018 en modelmedezeggenschapsregeling

KansPlus, het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een handreiking Wmcz 2018 en een model medezeggenschapsregeling ontwikkeld.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op 1 juli 2020 in werking. Vanaf dat moment moeten zorgaanbieders onder andere aan de slag met het organiseren van inspraak (artikel 2). Vanaf 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders en cliëntenraden gaan werken met de nieuwe medezeggenschapsregeling. De handreiking en de modelregeling bieden een handvat hiervoor.

Samenwerking

KansPlus, LSR en de VGN hebben de handreiking gezamenlijk opgesteld. Hiervoor zijn vragen, wensen en ideeën opgehaald bij cliënten, verwanten en zorgaanbieders. Onder andere tijdens een werkconferentie, op het congres cliëntenraden en tijdens verschillende ledenbijeenkomsten van de VGN. Er is vanuit verschillende perspectieven naar de implementatie van de Wmcz 2018 gekeken.

Handreiking

In de handreiking wordt de inhoud van de Wmcz 2018 beschreven. Ook staan de belangrijkste verschillen tussen de Wmcz en de Wmcz 2018 in de handreiking. De handreiking is gemaakt voor bestuurders, medewerkers en leden van (centrale) cliëntenraden die zich voorbereiden op de overgang van de Wmcz naar de Wmcz 2018.

Model medezeggenschapsregeling

Organisaties hebben tot 1 januari 2021 de tijd om met hun cliëntenraden een medezeggenschapsregeling af te stemmen, waarbij de cliëntenraad instemmingsrecht heeft. Het model medezeggenschapsregeling geeft aan hoe je de onderwerpen vanuit de Wmcz 2018 kunt regelen. Het model zegt hoe het kan en niet hoe het moet. Zorgorganisaties en cliëntenraden kunnen uiteraard eigen keuzes maken.

In de modelregeling staan twee varianten. Eén modelregeling voor de cliëntenraad. Dit model gebruik je wanneer je één cliëntenraad hebt, of voor een decentrale / lokale cliëntenraad. Het tweede model is voor de centrale cliëntenraad. Dit model kan ook gebruikt worden voor andere koepelraden zoals een divisieraad of een regionale cliëntenraad. Bij elk artikel in de modelregeling staat een toelichting.

Begin juli verschijnt een eenvoudige versie van de medezeggenschapsregeling.

Inspraak

Inspraak is een nieuw onderdeel van de wet. Het regelen van inspraak is verplicht voor zorgorganisaties met cliënten die langdurig verblijven. De wet schrijft niet voor hoe je dat doet. Zo kunnen zorgorganisaties op hun eigen manier inspraak regelen die het beste past bij de organisatie en de doelgroep.

Begin 2020 is er een handreiking inspraak en een samenvatting gepubliceerd. (Zie ook https://www.vraagraak.nu/2020/01/20/nieuw-handreiking-inspraak/)

De handreiking en eenvoudige samenvatting zijn hier te downloaden: handreiking-inspraak-wmcz en handreiking-inspraak-wmcz-samenvattinghandreiking-inspraak-wmcz-samenvatting

Coulance bij de implementatietermijn

Een aantal organisaties (VGN, LOC, ActiZ, GGZ Nederland, Zorgthuisnl en Jeugdzorg Nederland) hebben in april uitstel gevraagd met betrekking tot de implementatie van de nieuwe Wmcz 2018 voor de zorgorganisaties die door de coronacrisis nog niet in alle opzichten aan de wet voldoen. De minister heeft geen expliciet uitstel verleend voor de implementatie van de medezeggenschapsregelingen. De minister en de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) geven aan dat er coulant wordt omgegaan met de implementatie van de wet. KansPlus/VraagRaak is tevreden dat de Wmcz 2018 op 1 juli gewoon van kracht wordt.

U kunt de diverse brochures ook inzien op www.meepraten.net.

Handreiking Wmcz 2018_15 juni 2020
Model medezeggenschapsregelingen_15 juni 2020

Wmcz 2018 Wettekst

Jaarverslag 2019 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)  is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De LCvV verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz schrijft voor dat een zorgaanbieder en diens cliëntenraad een commissie van vertrouwenslieden instelt of  gebruik maakt van een commissie die is ingesteld door een of meerdere organisaties van cliënten en een of meerdere organisaties van zorgaanbieders.

De LCvV wordt in stand gehouden door brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de NVZ vereniging van ziekenhuizen alsmede door drie organisaties van cliëntenraden: LOC, het LSR en KansPlus. Voor de aansturing is een stuurgroep in het leven geroepen waarin deze organisaties vertegenwoordigd zijn.

In het jaarverslag 2019 staat onder andere een overzicht van de uitspraken van de LCvV. Het jaarverslag is te lezen via de website van de LCvV  https://www.vertrouwenslieden.nl en is hieronder te downloaden.

LCvV_jaarverslag_2019

Coronacrisis: ontwikkelingen gaan snel

Op 19 mei heeft minister de Jonge een routekaart voor de gehandicaptenzorg gepresenteerd. Daarin staat op welke datum mensen in de gehandicaptenzorg weer bezoek kunnen ontvangen en op welke datum mensen weer naar hun dagbesteding kunnen. Binnenkort ontvangt u een eenvoudige versie van de routekaart.

Bezoekregeling

Regelingen voor bezoek die de zorginstellingen zelf vast willen stellen, vallen onder de wettelijke bevoegdheden van cliëntenraden. Dat betekent dat tot 1 juli de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft over deze regelingen, en per 1 juli instemmingsrecht. Een bezoekregeling  is immers een voor cliënten geldende regeling. Hier treft u een samenvatting aan over het ontvangen van bezoek en het krijgen van dagbesteding in de gehandicaptenzorg.

 Handreikingen

In aanvulling op de routekaart zijn door de VGN in samenspraak met Ieder(in), KansPlus/VraagRaak, LSR en LFB een handreiking voor de bezoekregeling en een voorlopige handreiking voor de dagbesteding opgesteld. De definitieve versie wordt deze week verwacht.
Op korte termijn komt er ook een handreiking voor het weer openen van logeervoorzieningen. In de handreikingen staan een aantal belangrijke afspraken waar u als cliëntenraad bij de advisering rekening mee kunt houden.

 • De genoemde data in de routekaart zijn uiterste data waarop de genoemde stappen gezet moeten zijn. Het mag dus ook al eerder als er geen bijzondere voorzieningen getroffen hoeven te worden.
 • Per woning moeten afspraken gemaakt worden die afgestemd zijn op de kwetsbaarheden en behoeften van de cliënten van de woning. Een regeling mag dus niet gelden voor een hele instelling, regio of cluster. De vrijheid om bezoek te ontvangen mag dus niet ingeperkt worden voor de hele instelling maar moet per woning worden bepaald.
 • Deze afspraken moeten in goede samenspraak gemaakt worden met de cliënten en hun vertegenwoordigers; in de driehoek op groepsniveau.
 • De concrete bezoekafspraken op individueel niveau moeten ook plaatsvinden in goede samenspraak in de driehoek tussen cliënt, verwant en begeleiding.
 • Hoewel het houden van 1.5 meter afstand nog steeds als veilige norm geldt, is de realiteit dat dit voor veel cliënten niet mogelijk of wenselijk is. Als voor een cliënt nabijheid en zelfs fysiek contact met verwanten erg belangrijk is, moet dat mogelijk zijn zonder gebruik van vervreemdende beschermingsmiddelen als plastic knuffelschermen. Wel is het advies om dit intensieve contact te beperken tot 1 belangrijke verwant.
 • Het opnieuw starten van de dagbesteding zal lastig zijn vanwege de noodzakelijke veilige afstand. Dat kan betekenen dat voor lange tijd de dagbesteding er niet uit kan zien als voor de uitbraak van het corona-virus. Daarom is het belangrijk dat afspraken over de dagbesteding voor de cliënten ook gemaakt worden in de driehoek en dat deze als bijlage in het ondersteuningsplan worden opgenomen.
 • Als het niet lukt om voor iedereen weer dagbesteding buiten de woning te realiseren, is het advies om in elk geval prioriteit te geven aan cliënten die zelfstandig wonen of bij familie thuis. Deze cliënten hebben nu vaak helemaal geen dagbesteding.

Dit zijn enkele belangrijke afspraken uit de handreikingen. U kunt als cliëntenraad goed beoordelen hoe daar binnen uw eigen zorginstelling het beste mee omgegaan kan worden.

Heeft u vragen of wenst u afstemming over het opstellen van een adviesbrief neemt dan contact met VraagRaak via vraagraak@kansplus.nl of met het Kennis- en adviescentrum KansPlus/VraagRaak via 030-2363750.

Op 27 mei is deze brief namens KansPlus/VraagRaak en het LSR verstuurd naar cliëntenraden.

verkorte versie bezoekregeling-dagbesteding

 

VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: dinsdag 23 juni

In eerdere berichtgeving noemde we de voorbeeldbrief voor cliëntenraden. Het is belangrijk dat cliëntenraden meepraten en meebeslissen over de coronamaatregelingen die genomen worden. KansPlus/VraagRaak heeft samen het LSR een voorbeeldbrief gemaakt die u als cliënten/verwantenraad kunt gebruiken. U kunt deze hier downloaden: Voorbeeldbrief voor cliëntenraad . We zullen voor een aanpassing zorgen als dat nodig is.

We zitten nu in de fase van de versoepeling van de maatregelen. We zien dat dit nog niet overal vlot verloopt. Om daar zicht op te krijgen, hebben we een nieuwe enquête uitgezet. U kunt deze invullen via deze link: (link volgt)

We willen nadrukkelijk ook aan de mensen die tevreden zijn over hoe het nu gaat vragen de enquête in te vullen. Dat is nodig om een goed en evenwichtig beeld te krijgen. De uitkomsten van de enquête zullen worden meegenomen in het overleg met ambtenaren van VWS en op 7 juli in een bestuurlijk overleg met de minister.

Behalve het bespreken van hoe het op dit moment gaat, praten we met VWS ook over hoe we ons kunnen voorbereiden op een eventuele tweede besmettingsgolf die we volgens een aantal deskundigen in het najaar kunnen verwachten. We willen daarover vooraf afspraken maken, waarbij voor ons de volgende punten erg belangrijk zijn:

 • gerichte maatregelen op locaties/woningen waar een besmetting is, en geen algemene lockdown en bezoekverboden
 • goed overleg met cliënten en verwanten over alle maatregelen die genomen worden
 • bij de risicoafweging niet alleen kijken naar de medische risico’s, maar ook naar de sociaal-emotionele en psychische risico’s als gevolg van preventiemaatregelen.

KansPlus heeft in samenwerking met het LSR en Ieder(in) speciaal voor verwanten een overzichtelijke handreiking samengesteld. De handreiking is gebaseerd op de routekaart van de overheid en de handreikingen van de VGN.  De handreiking is er ook in een eenvoudig Nederlands versie. Beiden kunt u op onze website vinden bij  https://www.kansplus.nl/corona-kansplus-is-er-ook-nu-voor-u/ en onderliggende pagina’s.

Woensdag 24 juni is er van 20.00 – 21.00 uur weer de gelegenheid om deel te nemen aan een video-bijeenkomst. Als u vragen heeft of anderszins mee wilt praten, bent u van harte welkom.

Voor de video-bijeenkomst logt u in op  https://meet.jit.si/kansplus .
Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u hier een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met 06-55161136.

Tot en met 3 juli is het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak extra bereikbaar. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • de website van de SVB voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
 • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor informatie over corona en PGB
 • de website van de rijksoverheid via deze link.
 • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands

 

VraagRaak start in juni met digitale workshops

Nu het voor de langere niet mogelijk is om het VraagRaak cursusaanbod aan te bieden zoals u van ons gewend bent, gaan we vanaf juni digitale workshops geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliëntenraden.

De wettelijke medezeggenschap (vanuit de Wmcz -Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen-) komt op dit moment wellicht enigszins in de verdrukking. Normaal gesproken zou u advies gevraagd zijn over het coronabeleid. Het is immers een voor cliënten geldende regeling (waarover de raad verzwaard adviesrecht heeft). Het gaat om een belangrijk onderwerp in het kader van kwaliteit en veiligheid.

Omdat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelllingen 2018  (Wmcz2018) op 1 juli van kracht wordt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van veranderingen die er zijn ten op zichte van de wet zoals deze nu geldt.
Verder is contact met achterban en de betekenis van de Wet zorg en dwang in deze coronatijd erg belangrijk.

Daarom biedt VraagRaak de volgende trainingen aan:

 • op 10 juni  van 10.00 uur tot 12.30 uur een workshop voor verwanten over de nieuwe Wmcz
 • op 15 juni van 10.00 uur tot 12.30 uur een workshop over contact met de achterban tijdens de coronacrisis
 • op 16 juni van 14.30 uur tot 16.00 uur een workshop over cliëntenraden en de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd)

Meer informatie o.a. over hoe u zich kunt aanmelden, vindt u via deze link: https://www.vraagraak.nu/agenda/

 

Cliëntenraden gehandicaptenzorg bespreek bezoekregeling

In deze Corona tijd worden allerlei maatregelen genomen om het leven zo veilig mogelijk te maken. Dit geldt ook voor mensen die in zorginstellingen wonen en voor mensen die gebruik maken van de diensten van een zorginstelling.
Ook in de gehandicaptenzorg worden mensen getroffen door het coronavirus. Het welzijn van cliënten, zorgverleners, vrijwilligers, verwanten en andere dierbaren komt op de eerste plaats.
Wij hopen dat het goed met u gaat: met u als cliëntenraad en met uw ondersteuner. En dat u elkaar ondanks alle maatregelen in deze uitzonderlijke omstandigheden tot steun kunt zijn.

De wettelijke medezeggenschap (vanuit de Wmcz -Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen-) komt wellicht enigszins in de verdrukking. Normaal gesproken zou u advies gevraagd zijn over het coronabeleid. Het is immers een voor cliënten geldende regeling (waarover de raad verzwaard adviesrecht heeft). Het gaat om een belangrijk onderwerp in het kader van kwaliteit en veiligheid. Maar doordat we overvallen zijn door het virus, het overheidsbeleid en de overheidsmaatregelen heeft uw Raad van Bestuur of directie snel moeten handelen. Zij is immers verantwoordelijk voor de veiligheid van cliënten, zorgverleners en dierbaren die op bezoek komen en voor het goed uitvoeren van de maatregelen.

De eerste bezoekregeling is door de VGN afgestemd met KansPlus, LSR, Ieder(in) en ging uit van een ‘Nee-tenzij’. Geen bezoek, tenzij er goede redenen zijn om bezoek op een veilige manier te laten plaats vinden. Bijvoorbeeld als het voor het welzijn van een cliënt erg belangrijk is om contact met de familie te hebben. Ook zou het mogelijk moeten zijn om mensen met een gezonde lichamelijke conditie meer vrijheid te geven.

Helaas moeten we constateren dat een beperkt aantal zorgaanbieders gebruik maken van de ‘Tenzij’ mogelijkheid en dat er voor de gehele instelling een algeheel bezoekverbod geldt. Aan de andere kant zien we ook zorginstellingen zijn die wel per locatie (woning) kijken naar welke risico’s de bewoners lopen. Zij stellen per woning vast op welke manier bezoek of contact plaats kan vinden. Het kan dus wel.

Inmiddels is op 29 april 2020 de bezoekregeling geactualiseerd. Het blijft echter een ‘Nee-tenzij’ met meer nadruk op tenzij. Dit betreuren wij. Wij hebben aangegeven met de VGN toe te willen werken naar een ‘Ja, tenzij’. De gesprekken hierover starten zo spoedig mogelijk op.

Cliëntenraden kunnen in de keuzes die een zorginstelling maakt een belangrijke rol spelen. We willen u oproepen om deze rol te pakken. Als raad kunt u ongevraagd advies geven over besluiten die de bestuurder neemt over het bezoekbeleid. We willen u daarbij graag advies geven.

In een gezamenlijke brief hebben het LSR en KansPlus/VraagRaak cliëntenraden opgeroepen de bezoekregeling te bespreken.

Ook op www.meepraten.net, een gezamenlijke website, vindt u meer informatie.

Brief cliëntenradeninzake bezoekregeling
Geactualiseerd afwegingskader Nee tenzij bezoekregeling, versie 29 april 2020

Geactualiseerd afwegingskader bezoekregeling gehandicaptenzorg

Op 29 april is een geactualiseerd afwegingskader van de bezoekregeling verschenen. Dit dient als advies aan zorginstellingen. Het Nee, tenzij is aangepast in ‘Nee, tenzij (stap voor stap) bezoekregeling’.

Het is een aanpassing van het advies van eind maart toen de adviesbezoekregeling gehandicaptenzorg  is gemaakt. Daarin staat een advies aan zorginstellingen hoe je met bezoek kunt omgaan. Belangrijk daarin is het ‘Nee, tenzij beleid ‘. De rijksoverheid heeft in samenwerking met LFB en Buro Opaal een brochure gemaakt in begrijpelijke taal over de bezoekregeling. De brochure is hier te downloaden.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft afgewogen wat de mogelijkheden zijn om in stappen de ruimte te benutten die er is om af te schalen. De landelijke maatregelen van 21 april laten zien dat er mondjesmaat verruiming plaatsvindt. Verruiming is vooral gebaseerd op de bewezen geringe risico’s bij bepaalde leeftijdsgroepen waar het gaat om besmetting, overdracht en ziektelast, waardoor die verruiming niet ten koste gaat van het beschermen van de gezondheid van kwetsbare (groepen) mensen in de samenleving.

Algemene uitgangspunten blijven:
• De algemene uitgangspunten van de overheid en de RIVM-richtlijnen zijn leidend en kaderstellend.
• Regionale corona-aanwijzingen door ROAZ, GHOR of GGD zijn leidend in de regio’s.
• Elke woning is anders qua samenstelling en qua huisvesting. De zorgaanbeider bepaalt hoe (per woning) het afwegingskader wordt toegepast.
• Als op een woning een verdenking van corona is bij een cliënt of medewerker, dan geldt er een bezoekverbod tot twee weken na het verdwijnen van de laatste besmetting.
• Communiceer in passende, eenvoudige en begrijpelijke taal en leg aan verwanten in dezelfde taal uit waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
• Stimuleer en faciliteer digitale ontmoetingen zoveel als mogelijk. Zoals (beeld)bellen, video’s, robot met stem van een bekende, filmpjes, kaartjes, cadeaus
• De bezoekregeling is voor cliënten, hun verwanten en een team hanteerbaar.
• Bezoek is op afspraak. Zoek vooraf contact met de begeleiding of de afspraak door kan gaan (afhankelijk van de situatie op dat moment).
• De bezoekduur is gelimiteerd in tijd (1-2 uur) en aantal bezoekers (1 of 2).
• Laat zoveel als mogelijk een vaste persoon per cliënt toe.
• Bezoekers hebben geen coronaklachten, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
• Bezoekers houden zich aan de hygiëneregels: handen wassen en de 1.5 meter afstand.
• Bezoek vindt plaats in de eigen ruimte of buiten; bijvoorbeeld door te wandelen of verblijf in een ruimte waar geen andere mensen komen.
• Bezoekers maken geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
• Bezoek komt niet in de buurt van andere cliënten en blijft op 1.5 meter afstand van medewerkers en visa versa.
• Wanneer bezoek en cliënt gaan wandelen met 1.5 meter afstand, vermijd dan publieke en openbare ruimtes.

De bezoekregeling gehandicaptenzorg geeft ruimte aan zorginstellingen om persoonlijk contact tussen verwanten en cliënten mogelijk te maken. Onze ervaring is dat de regeling vaak als Nee-beleid wordt uitgevoerd. Ook nu het geactualiseerd afwegingskader geadviseerd wordt, moet er meer ruimte zijn voor maatwerk. De groep mensen die in de zorginstellingen woont is zeer divers, van jong naar oud, van gezond naar hoog risico. KansPlus/VraagRaak en Ieder(in) willen graag dat er meer op maat gekeken wordt. Zeker nu we weten dat het coronavirus voorlopig nog niet uit onze samenleving verdwenen is.

Geactualiseerd afwegingskader Nee tenzij bezoekregeling, versie 29 april 2020

Bezoekregeling VGN 2303

P1-Coronavirus-en-bezoek-in-de-gehandicaptenzorg

Model-medezeggenschapsregeling vertraagd door coronacrisis

De Wmcz 2018 is op 20 maart 2020 in het Staatsblad gepubliceerd en wordt op 1 juli 2020 van kracht. De Wmcz 2018 bepaalt dat de zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen.
In de medezeggenschapsregeling leggen zorgaanbieder en cliëntenraad vast hoe de medezeggenschap geregeld is. Voor een aantal adviesrechten geldt de wettelijke verplichting dat in de medezeggenschapsregeling wordt geregeld hoe de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit. Ook afspraken over extra bevoegdheden worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling. De medezeggenschapsregeling is een belangrijk document dat zorgvuldig moet worden opgesteld.

In de wet staat een overgangsbepaling die regelt dat zorginstellingen voor de medezeggenschapsregeling de tijd krijgen tot uiterlijk een half jaar na de inwerkingtreding van de wet. Bij de huidige stand van zaken is dat tot uiterlijk 1 januari 2021. Dit geldt voor de opstelling van de medezeggenschapsregelingen. Het instemmingsrecht over de medezeggenschapsregelingen treedt per 1 juli 2020 in werking.

De Handreiking Wmcz 2018 en de Concept Modelregeling is gereed om voor te leggen aan de besturen van organisaties die de Modelregeling hebben opgesteld (VGN, LSR en KansPlus). Ook wordt gewerkt aan een vereenvoudigde versie van de modelregeling.

Door de Coronacrisis is dit proces helaas vertraagd.