Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

Minister Helder van langdurige zorg heeft op 7 juli het programma van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd.
De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is de opvolger van het programma ‘Volwaardig leven’ van het vorige kabinet. De Toekomstagenda loopt tot 2027 en heeft 6 belangrijke thema’s:

  1. Complexe zorg: het verbeteren van de kennis over en ondersteuning van doelgroepen met een complexe zorgvraag, zoals mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten.
  2. Licht verstandelijke beperking: het verbeteren van de (levenslange) ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking en betere kansen voor talentontwikkeling in dagbesteding en onderwijs.
  3. Cliëntondersteuning: het versterken van de reguliere en de gespecialiseerde cliëntondersteuning. De beschikbaarheid, kwaliteit en de vindbaarheid van de cliëntondersteuning moeten beter, vooral als mensen overgaan van de ene zorgwet naar de andere of als ze met verschillende wetten tegelijk te maken hebben.
  4. Zorgtechnologie en innovatie: het verspreiden van technologie voor de zorg en ondersteuning en het toerusten van zorgmedewerkers om hiermee te werken.
  5. Arbeidsmarkt en vakmanschap: het aantrekkelijker maken van zorgopleidingen en het behouden van mensen die in zorg en ondersteuning werken.
  6. Levenslang, levensbreed – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat onder andere over passende (langere) indicaties uit de Wmo voor mensen met een levenslange beperking, betere ondersteuning voor mensen die thuis wonen en over mantelzorgondersteuning.

Tot 2027 stelt het kabinet € 138 miljoen beschikbaar voor de uitwerking van de Toekomstagenda. Hiervan gaat onder andere € 83 miljoen naar gespecialiseerde cliëntondersteuning en 20 miljoen euro naar zorginnovatie en -technologie.

Bij alle onderdelen moeten de mensen om wie het gaat betrokken zijn. De cliënten- en belangenorganisaties willen en moeten betrokken zijn bij de uitwerking van de Toekomstagenda. Om hen in staat te stellen mee te werken aan de uitvoering van de agenda moeten er ook financiële middelen beschikbaar komen.

De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en de Kamerbrief van de minister zijn te lezen via deze link

Wij houden u via onze mediakanalen op de hoogte van de uitwerking van de Toekomstagenda en hoe KansPlus bijdraagt aan deze uitwerking.

Wat is jouw ervaring met de Wet zorg en dwang?

Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht.
Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg.
Wij willen graag weten wat jouw ervaring is met de Wzd en onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg is zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt en/of de vertegenwoordiger van de cliënt geen toestemming geeft of verzet toont. Mensen met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen kunnen daarmee te maken krijgen. Onvrijwillige zorg kan zowel in instellingen, thuis, op school, de dagbesteding of in het ziekenhuis.

Verschillende cliëntenorganisaties voor de gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg zijn samen een project gestart om meer bekendheid te geven aan de Wet zorg en dwang. Ook bewaken we binnen dit project de rechten voor de mensen die met deze wet te maken krijgen.

Vragenlijst Wet zorg en dwang

Daarom willen wij graag weten wat jouw ervaringen zijn met de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg. Daarbij gaat het om de ervaringen als gebruiker van zorg en ondersteuning met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen. Of jouw ervaringen als familielid/naaste, vertegenwoordiger of als cliëntenraadslid.

Doe je mee?

Met het invullen van deze vragenlijst (enquête) help je ons om een goede indruk te krijgen van jouw ervaringen en hoe de Wet zorg en dwang in de praktijk werkt. Via deze link kun je de vragenlijst invullen.

Meer informatie?

Heb je meer informatie nodig over deze vragenlijst? Dan kun je een mail sturen aan: