Jaarverslag 2020 cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is het mogelijk betere ondersteuning te geven aan cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rondom onvrijwillige zorg.

Er zijn vier aanbieders van cliëntvertrouwenspersonen (CVP) Wet zorg en dwang: Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem. Onlangs hebben zij hun gezamenlijk jaarverslag 2020 gepubliceerd.

In dit bericht vindt u een link naar het jaarverslag.

Bron: het LSR

Jaarverslag 2020 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). In het jaarverslag 2020 wordt een overzicht gegeven van het werk van de commissie.

De LCvV heeft in 2020 in totaal 9 verzoekschriften ontvangen waarvan er in 2020 over 7 een uitspraak kwam  en er 2 in 2021 zijn afgehandeld. Van de 7 beoordeelde zaken luidde 3 keer de uitspraak dat het verzoek niet ontvankelijk was dan wel dat de commissie niet bevoegd is.

Er vonden in 2020 geen bemiddelingsgesprekken plaats. In 2 zaken werd verzocht om een spoedbehandeling en een voorlopige voorziening. In een geval is die procedure gevolgd.

Het jaaroverzicht is hier te lezen. De LCvV wordt in stand gehouden door:

  • ActiZ, branchevereniging van zorgondernemers
  • De Nederlandse GGZ
  • NVZ, Nederlandse vereniging van ziekenhuizen
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • Jeugdzorg Nederland
  • Consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bestaand uit: InEen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie en de Landelijke Huisartsen Vereniging
  • Federatie Medisch Specialisten
  • LOC Waardevolle Zorg
  • Het LSR
  • KansPlus

Zorgaanbieders die lid zijn van een van de hiervoor genoemde organisaties kunnen een beroep doen op de LCvV. Dat geldt ook voor de cliëntenraden die door deze zorgaanbieders zijn ingesteld. De kosten van de LCvV komen voor rekening van de organisaties die de LCvV in stand houden.  Ook wanneer de cliëntenraad van de zorgaanbieder de commissie inschakelt, worden deze kosten bij de zorgaanbieder inrekening gebracht. Aan cliëntenraden worden geen kosten berekend door de commissie.

Meer informatie over de LCvV: www.vertrouwenslieden.nl

LCvV jaarverslag 2020

Inkoopbeleid zorgkantoren 2022 gepubliceerd

De zorgkantoren hebben hun  meerjarige inkoopkader voor de langdurige zorg geactualiseerd. In het kader staat hoe de zorgkantoren inkoopafspraken maken voor 2021-2023. Jaarlijks passen de zorgkantoren dit kader aan op de ontwikkelingen en uitdagingen in de langdurige zorg. Vanaf volgend jaar werken de zorgkantoren voor alle sectoren en voor alle regio’s met één richttariefpercentage van 95,8% voor de vergoeding van langdurige zorg. Zorgkantoren gaan daarbij in hun regio aanvullende afspraken maken met zorgaanbieders over de zorg en de exacte financiering daarvan. Het landelijk kader geldt voor alle zorgkantoren, behalve die van Menzis en DSW die nog een doorlopend beleid hebben.

De VGN is teleurgesteld over de aanvulling van het inkoopbeleid. Zie dit bericht.

Aanvulling 2022 Inkoopkader Langdurige zorg 2021-2023