Jaarverslag 2020 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). In het jaarverslag 2020 wordt een overzicht gegeven van het werk van de commissie.

De LCvV heeft in 2020 in totaal 9 verzoekschriften ontvangen waarvan er in 2020 over 7 een uitspraak kwam  en er 2 in 2021 zijn afgehandeld. Van de 7 beoordeelde zaken luidde 3 keer de uitspraak dat het verzoek niet ontvankelijk was dan wel dat de commissie niet bevoegd is.

Er vonden in 2020 geen bemiddelingsgesprekken plaats. In 2 zaken werd verzocht om een spoedbehandeling en een voorlopige voorziening. In een geval is die procedure gevolgd.

Het jaaroverzicht is hier te lezen. De LCvV wordt in stand gehouden door:

  • ActiZ, branchevereniging van zorgondernemers
  • De Nederlandse GGZ
  • NVZ, Nederlandse vereniging van ziekenhuizen
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • Jeugdzorg Nederland
  • Consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bestaand uit: InEen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie en de Landelijke Huisartsen Vereniging
  • Federatie Medisch Specialisten
  • LOC Waardevolle Zorg
  • Het LSR
  • KansPlus

Zorgaanbieders die lid zijn van een van de hiervoor genoemde organisaties kunnen een beroep doen op de LCvV. Dat geldt ook voor de cliëntenraden die door deze zorgaanbieders zijn ingesteld. De kosten van de LCvV komen voor rekening van de organisaties die de LCvV in stand houden.  Ook wanneer de cliëntenraad van de zorgaanbieder de commissie inschakelt, worden deze kosten bij de zorgaanbieder inrekening gebracht. Aan cliëntenraden worden geen kosten berekend door de commissie.

Meer informatie over de LCvV: www.vertrouwenslieden.nl

LCvV jaarverslag 2020