Werkconferentie Medezeggenschap en inspraak Wmcz2018

KansPlus organiseert samen met Odion en SIG op 11 juni van 10.30 tot 14.30 uur een gratis werkconferentie over Medezeggenschap en inspraak Wmcz2018 bij Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam, Westeinde 1, 1511 MA Oostzaan.

Deze werkconferentie is de afsluiting van een project waarin KansPlus, SIG en Odion samengewerkt hebben. Graag delen we de ervaringen over goede medezeggenschap uit dit project ook met andere zorgorganisaties in de regio Noord-Holland en nodigen hen daarom uit voor deze dag.

Programma
09.45 uur            Ontvangst met koffie, thee en zoete lekkernijen
10.30 uur            Opening
11.00 uur            Workshops ronde 1
12.00 uur            Uitgebreid lunchbuffet (warme en koude gerechten) en ter afsluiting een zoetbuffet
13.00 uur            Workshops ronde 2
14.00 uur            Gezamenlijke afsluiting
14.30 uur            Einde

Voor wie?

 • Cliëntenraden
 • Verwantenraden
 • Ondersteuners van cliëntenraden
 • Teamleiders en managers zorg
 • Bestuurders
 • Raden van Toezicht

Workshops
Er zijn 4 verschillende workshops. Je kunt 2 workshop kiezen aan welke je wilt meedoen.

 1. Een goede cliëntenraad
  Een cliëntenraad is er voor cliënten van een locatie. Of voor alle cliënten van de zorgorganisatie. Hoe ben je goed zichtbaar als raad? En met wie kun je samenwerken? We maken een plan in deze workshop.
 2. Een goed advies
  Wat is een advies? En wanneer is het een goed advies? Waar kun je aan denken als raad? Wat heb je nodig? En van wie krijg je wat je nodig hebt? In deze workshop gaan we dat samen ontdekken.
 3. Lokale onderwerpen of overstijgend voor de CCR
  Wie geeft advies? Hoort een onderwerp bij de locatie of juist bij de CCR? Dat is soms best moeilijk of niet direct duidelijk. In deze workshop gaan we oefenen met voorbeelden uit de praktijk.
 4. Op de stoel van ….
  Verschillende partijen zijn betrokken bij de medezeggenschap. Met hun eigen taken en gezichtspunten. Samen draag je bij aan goede zorg, ondersteuning en begeleiding.
  Kun jij je goed verplaatsen in een ander? En wil je graag eens op de stoel van de bestuurder of de Raad van Toezicht zitten? Of je verplaatsen in de cliëntenraad? Kom in beweging bij deze workshop.

Voor wie?

 • Cliëntenraden
 • Verwantenraden
 • Ondersteuners van cliëntenraden
 • Teamleiders en managers zorg
 • Bestuurders
 • Raden van Toezicht

Inschrijven

Via deze link. De werkconferentie en lunch zijn gratis. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan.
Lees hier de volledige uitnodiging.

Brief aan cliëntenraden over toekomstplannen van zorgaanbieders en zorgkantoren

Onlangs hebben de landelijke koepels van zorgaanbieders en zorgkantoren een akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over de aanpak van de arbeidsmarktproblemen in de gehandicaptensector en de stijgende kosten van de zorg. Het is tot stand gekomen zonder inbreng van de landelijke cliëntenorganisaties. Dat vinden we niet acceptabel, want we zijn het niet eens met de afspraken die gemaakt zijn.

Onze belangrijkste inhoudelijke bezwaar gaat over twee dingen:

 1. Problemen met het personeelstekort.
  De plannen van de zorgaanbieders en zorgkantoren richten zich op het anders en minder inzetten van zorgprofessionals. Zij willen dit doen door de inzet van arbeidsbesparende technologie en de inzet van het netwerk van de cliënt (familie en vrienden) en vrijwilligers. Ook kijken zorgaanbieders en zorgkantoren naar mogelijkheden om de dagbesteding aan te passen. Bijvoorbeeld door woning gebonden dagbesteding aan te bieden.
 2. Problemen van de stijgende kosten van de zorg. Zorgaanbieders en zorgkantoren zien de oplossing vooral in het minder mensen laten instromen in de langdurige zorg.

Bezwaren tegen deze plannen

Als oplossing voor het personeelstekort hebben we geen bezwaar tegen gebruik van technologie. Dat kan heel helpend zijn. Maar wel vinden we het een probleem als dit ten koste gaat van de persoonlijke aandacht die mensen nodig hebben. We missen een kritische kijk van zorgaanbieders op wat ze zelf kunnen doen om medewerkers te houden en daarmee het vertrek van medewerkers te voorkomen. Denk daarbij onder andere aan het leuker maken van het werk door het verminderen van de bureaucratie in de organisatie en de vele administratie die de teams steeds vaker moeten uitvoeren. Ook zouden de koepels van zorgaanbieders een urgenter signaal af kunnen geven aan de politiek.

Het verminderen van de instroom van mensen in de langdurige zorg is het verschuiven van het probleem. De kosten die daarmee worden bespaard komen dan bij de gemeente terecht die mensen moeten opvangen. Bovendien kan het leiden tot een ernstige aantasting van de kwaliteit van leven van de mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
Het zal tot gevolg hebben dat mensen met een lichte verstandelijke beperking in het sociaal domein onvoldoende goede zorg krijgen.
En voor gezinnen die een thuiswonend kind met een verstandelijke beperking hebben, zal het ertoe leiden dat het moeilijker wordt om een indicatie voor langdurige zorg te krijgen.

Rol voor cliëntenraden

De zorgaanbieders zullen nu waarschijnlijk met de cliëntenraden in gesprek gaan over de uitwerking van het akkoord in de eigen organisaties. Wij roepen jullie als cliëntenraden op om heel kritisch te kijken naar de mogelijke gevolgen van de plannen voor de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de mensen. Zeker als het gaat om inzet van technologie, vermindering van dagbesteding en verschuiven van zorg naar naasten en vrijwilligers.
Cliëntenraden kunnen zich ook sterk maken voor het verbeteren van de werkomstandigheden van de zorgverleners. Minder tijd besteden aan papierwerk levert niet alleen meer werkplezier, maar ook meer tijd voor de bewoners op. De belangen van de bewoners en de begeleiders vallen hier samen. Het is een goed idee om te kijken of de cliëntenraad kan samenwerken met de ondernemingsraad bij deze onderwerpen.

We zijn als cliëntenorganisaties in gesprek met het ministerie van VWS over wat wij vinden van dit akkoord. We houden jullie op de hoogte via onze website en onze nieuwsbrieven.

Hebben jullie nog vragen of willen jullie advies, dan kunnen jullie contact opnemen met KansPlus advies@kansplus.nl telefoon 030-2363744

Brief aan Cliëntenraden Gehandicaptenzorg_DEFversie 3 mei 2022

Reactie KansPlus op bestuurlijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.  Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026.

ZN en de VGN stellen dat een toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren. Aan de hand van vijf thema’s, de zgn. kanslijnen, geven ze vorm aan het anders organiseren van betaalbare zorg. Het Landelijk akkoord gehandicaptenzorg is al verstuurd naar de zorgorganisaties.

KansPlus is zeer verontrust over de gevolgen van dit akkoord voor de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en vraagt aandacht voor het volgende:

 • Het is onvoorstelbaar dat in deze tijd een dergelijk akkoord tot stand is gekomen zonder gelijkwaardige inbreng van cliëntorganisaties.
 • Het is zeer zorgelijk dat de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders voor het bieden van kwalitatief goede zorg gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven wordt vervangen door de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor het werken aan duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Het gaat om zorg en ondersteuning aan mensen.
 • Zorgaanbieders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de instroom van nieuwe zorgverleners te bevorderen en de uitstroom te beperken door het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden.
 • Het is onbegrijpelijk dat er geen aandacht is voor de alsmaar toenemende bureaucratie en overhead in zorginstellingen. Ook worden geen grenzen gesteld aan het eigen vermogen dat bij sommige zorgaanbieders buitensporig hoog is.
 • Het streven om de instroom in de Wlz te beperken leidt niet tot verlaging van de kosten op landelijk niveau. Het is een verschuiving van de kosten van de Wlz naar Wmo en van zorgkantoren naar gemeenten. Kostenverlaging kan alleen gerealiseerd worden als mensen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onvoldoende zorg in de WMO kan leiden tot ernstige problemen voor mensen en tot de ontwikkeling van een meer complexer zorgvraag.
 • Als VGN en ZN gezamenlijk streven naar een verminderde instroom wordt de positie van het CIZ als orgaan voor onafhankelijke indicatiestelling aangetast.
 • Inzet van technologie leidt niet alleen tot vereenzaming van mensen, maar ook tot een reductie van het beroep van de zorgverlener tot het verrichten van functionele handelingen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de noodzaak tot het bieden van nabijheid.
 • De inzet van professionele zorg wordt aanvullend gemaakt op de inzet van mantelzorgers. Zij worden verantwoordelijk gemaakt voor problemen die zorgaanbieders hebben om hun verantwoordelijkheid voor goede zorg waar te maken.
 • De voorgestelde verschraling van de dagbesteding zal direct leiden tot een verschraling van de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Woninggebonden dagbesteding zal niet leiden tot vermindering van de personeelskosten, tenzij er van wordt uitgegaan dat deze dagbesteding er door de woonbegeleiders maar even bijgedaan word

Vrijdag 1 april hebben de cliëntenorganisaties Iederin, KansPlus en LFB en gesproken over het Landelijk Akkoord gehandicaptenzorg. VGN en ZN hebben aangegeven dat het niet betrekken van de cliëntenorganisaties bij de totstandkoming van het landelijk akkoord niet juist was.  De kennis vanuit het cliënt- en naastenperspectief is gemist en de effecten van het akkoord waren onvoldoende in beeld. Ook is geconstateerd dat er goede intenties en bedoelingen ten grondslag liggen aan het akkoord.

De cliëntenorganisaties hebben in dit overleg de risico’s en ongewenste effecten benoemd via de lijn die aangegeven is in de Inleiding en Ambitie van het landelijk akkoord. Op 7 april heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden.

Wij houden u via onze websites op de hoogte over de verdere ontwikkelingen omtrent dit bestuurlijk akkoord wat van grote invloed is op de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

(Lees hier het volledige bestuurlijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ van VGN en ZN)

Corona: VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast. Laatste update: dinsdag 29 maart

We proberen informatie zo actueel mogelijk te houden, maar het kan zijn dat bepaalde informatie niet up- to-date is.

Voor vragen of het delen van uw ervaring kunt u contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via het formulier op deze pagina
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.


Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • de website van Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg via deze link
 • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
 • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • Vragenovercorona.nl is een initiatief van GGD GHOR Nederland. Hier kan iedereen terecht die vragen heeft over corona en de eigen gezondheid.
 • de website van de rijksoverheid via deze link
 • de web site van het RIVM via deze link
 • via www.steffie.nl in makkelijk Nederlands

Verbeteringen nodig bij uitvoering Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Twee jaar geleden is de wet in werking getreden. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er nogal wat knelpunten zijn in de uitvoering. In een brief aan de Tweede Kamer vragen we om verbeteringen. De kennis over en bekendheid met de wet moeten vergroot worden. Daarnaast zijn extra middelen nodig om de wet goed te kunnen uitvoeren.

KansPlus vraagt in een gezamenlijke brief met Ieder(in), LSR, LFB en Per Saldo om aandacht voor de volgende knelpunten:

 • Meer bekendheid en kennis over de Wzd bij cliënten, familie en zorgverleners.
 • Wzd en zorg thuis: de wet geldt ook voor onvrijwillige zorg thuis, maar uitvoering van de wet bij zorg in natura of bij een persoonsgebonden budget komt niet goed genoeg van de grond. Hiervoor is extra inzet nodig.
 • Personeel en ondersteuning: voor een goede uitvoering van de wet moeten er oplossingen komen voor het tekort aan Wzd-professionals, problemen in de ICT en de hoge werkdruk.
 • Sterkere inzet cliëntvertrouwenspersoon (cvp): mensen kunnen bij onvrijwillige zorg een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De bekendheid van deze ondersteuning moet versterkt worden. Deze vertrouwenspersonen dienen laagdrempelig en vrij beschikbaar te zijn.
 • Ontwikkelen alternatieven voor dwang en onvrijwillige zorg.

Via de volgende link is de volledige brief te lezen: Schriftelijke inbreng wetsevaluatie Wvggz en Wzd eerste fase TK25424-598

Samen werken aan goede zorg

Op 8 maart organiseert de VGN namens de stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg. Deze bijeenkomst gaat over de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In dat kwaliteitskader zijn afspraken gemaakt over goede zorg en ondersteuning. De bijeenkomst is van 14 uur tot 17 uur.

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gaat over goede zorg voor mensen met een langdurige beperking. Het kader geeft duidelijkheid over kwaliteit van leven en bestaan en is bedoeld voor mensen met een beperking. Ook helpt het begeleiders, managers en zorgorganisaties om het werken met mensen met een beperking verder te ontwikkelen en hun kwaliteit van leven te verhogen.

KansPlus, Het LSR en Ieder(in) zijn als cliëntorganisaties betrokken geweest bij de opzet van het kwaliteitskader. Ook zijn we onderdeel van de stuurgroep die zich bezighoudt met de aanpassingen van het kader. Het kwaliteitskader loopt dit jaar af. Daarom spreekt de stuurgroep nu over verbetering van het kader. Daar doen verschillende partijen aan mee, zoals VGN, de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en een aantal beroepsverenigingen.

Voor wie is de bijeenkomst?

De bijeenkomst is interessant voor alle mensen die wonen en werken bij zorgorganisaties. Iedereen kan meedoen:

 • bestuurders
 • zorgmedewerkers
 • kwaliteitsfunctionarissen
 • cliënten en hun ondersteuners
 • verwanten en hun ondersteuners
 • mensen die werken bij zorgkantoren
 • mensen van de inspectie.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

 • Een gezamenlijk deel waarbij twee dagvoorzitters in gesprek gaan met een zorgaanbieder, een ervaringsdeskundige en de voorzitter van de stuurgroep.
 • Kleine groepjes waar je met andere mensen in gesprek gaat over één onderwerp. Je kunt zelf aangeven over welk onderwerp je graag in gesprek wilt. Aan die gesprekken doen mensen met een beperking mee, hun naasten, begeleiders, managers, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders. De gesprekken worden geleid door iemand van de stuurgroep.

Aanmelden

Wil je meedoen? Schrijf je snel in!  Laat het ook aan andere mensen weten, zodat iedereen die dat wil kan meepraten over kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Inschrijven gaat via https://www.vgn.nl/bijeenkomst-op-8-maart-samen-werken-aan-goede-zorg

Meer informatie over de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg op https://www.vgn.nl/agenda/2022-03/op-weg-naar-een-geactualiseerd-kwaliteitskader

Workshops VraagRaak

Het nieuwe programma VraagRaak 2022 heeft een divers aanbod aan workshops en cursussen waar uw cliënten-, verwantenraad of familievereniging gebruik van kan maken. Omdat fysiek ontmoeten nog niet altijd mogelijk is, bieden we ook digitale workshops aan.

Workshops worden minstens eenmaal per jaar centraal aangeboden. Ook kunnen de workshops op locatie gegeven worden. Dit geldt ook voor de cursussen die minstens twee maal per jaar centraal worden aangeboden.

Kijk in de agenda  voor een overzicht van de de ingeplande workshops:

 • op 23 februari van 11.00 tot 14.00 uur; digitale workshop- De nieuwe Wmcz (voor cliënten)
 • op 16 maart van 10.00 tot 12.00 uur; digitale workshop- De nieuwe Wmcz ( voor naasten)
 • op 13 april van 14.00 tot 16.00 uur; digitale workshop- Contact met de achterban
 • op 18 mei van 14.00 tot 16.00 uur; digtale workshop- Cliëntenraad en de Wet zorg en dwang

Het volledige programma VraagRaak 2022 is te lezen via deze link

We geven ook workshops en cursussen op maat over een onderwerp wat bij u speelt en we geven advies en ondersteuning. Heeft u vragen naar aanleiding van het programma 2022 of wilt u een workshop of cursus volgen? Mail naar vraagraak@kansplus.nl of bel met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak via 030-2363750 (van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur).

Wij hopen dat u met het aanbod van VraagRaak uw rol in de (mede)zeggenschap nog beter kunt uitvoeren. Wij ontmoeten u graag in 2022.

 

Terugblik congres cliëntenraden gehandicaptenzorg 3 december 2021

Vrijdag 3 december organiseerden KansPlus en het LSR het jaarlijks congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het thema was ‘De kunst van de medezeggenschap’. Het congres zou grotendeels op Landgoed Zonheuvel in Doorn plaatsvinden. Door de coronaomstandigheden was het congres alleen online. We maakten er met elkaar een mooie dag van!

Uitzendingen terugkijken

Een programma vol kunst

Tijdens het programma waren er mooie schilderijen van Sam Warmerdam te zien. Ook werd er prachtige muziek gespeeld door de All Stars Band. Zo stond de kunst tijdens het congres centraal.
Ook de kunst van de medezeggenschap kwam aan bod.
Vanuit de grote zaal van Zonheuvel waren er programma’s over de volgende onderwerpen:

Zichtbaarheid van de cliëntenraad

Hoe kun je als raad goed zichtbaar zijn in de organisatie?

Kwaliteiten in de cliëntenraad

Collega’s van de LFB gingen onder meer aan de slag met het ‘Teambuilding-spel voor cliëntenraden’.
Dit spel wordt gemaakt binnen het programma Naar de Top van ‘Volwaardig Leven’.
Het spel komt in januari 2022 beschikbaar.

Studio

In een kleinere studio was er nog een programma meer gericht op naasten en professionals. Deze onderwerpen kwamen aan bod:

Het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de cliëntenraad

Hieronder staan links naar documenten die besproken zijn.

 • Klik hier voor het Kwaliteitskader (website VGN)
 • Klik hier voor een Samenvatting van het Kwaliteitskader (website VGN)
 • Klik hier voor de PowerPointpresentatie van Jasper Boele
 • Klik hier voor het Eindrapport van de USBO, Universiteit Utrecht over het Kwaliteitskader (website VGN)
 • Klik hier informatie in toegankelijke taal en voor de digitale handreiking voor cliëntenraden over het Kwaliteitskader en hun rol.
 • Klik hier om de handreiking op papier te bestellen bij het LSR.

Alles over de LCvV
In deze sessie stond de LCvV centraal, met van alles over de rol en taken van de LCvV en casuïstiek.
Voor meer informatie of om contact te zoeken met de LCvV. Klik hier om naar de website te gaan.

Congres cliëntenraden ‘De Kunst van de Medezeggenschap’ 3 december 2021

Omdat er steeds meer coronabesmettingen zijn, is het congres volledig online. Het fysieke programma op Landgoed Zonheuvel in Doorn gaat helaas niet door. 

Via onderstaande link kun je vrijdag 3 december vanaf 10:00 uur deelnemen aan het congres:

https://webinar.livestreamer.nl/lsr/de-kunst-van-de-medezeggenschap

Met een programma vol belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad. Zoals de wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die dit jaar 25 jaar bestaat!

Iedereen kan zich op 3 december verder verdiepen in de Kunst van de Medezeggenschap!

Programma

Een online programma waarbij deelnemers vanuit huis een programma volgen. Klik hier voor het online programma.

10.00 uur Digitale opening

10.15 uur Opening van het congres

11.00 uur Ochtendprogramma, keuze uit:

 • Zichtbaarheid van de cliëntenraad, workshop voor cliëntenraadsleden en ondersteuners
 • Het kwaliteitskader en de cliëntenraad, beleidssessie voor naasten/vertegenwoordigers in de cliëntenraad en professionals

12.00 uur Lunchpauze

13.00 uur Middagprogramma, keuze uit:

 • Kwaliteiten in de medezeggenschap, voor cliëntenraadsleden en ondersteuners
 • Alles over de LCvV, beleidssessie voor naasten/vertegenwoordigers in de cliëntenraad en professionals

14.00 uur afsluiting van het congres

14.15 uur einde van het congres

Mensen die zich opgegeven hebben voor het programma op locatie hoeven zich niet opnieuw aan te melden voor het online congres. Binnenkort delen we een link voor deelname aan het congres.

Online vanuit huis.

Kosten

De toegang is gratis. Het congres wordt georganiseerd door KansPlus en het LSR en wordt betaald door het ministerie van VWS.

Voor wie?

Cliëntenraden, familieverbanden, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen, beleidsmedewerkers en bestuurders gehandicaptenzorg. Ook anderen die zich betrokken voelen bij de medezeggenschap zijn van harte welkom.

Meer informatie en inschrijven

Mensen die zich al eerder aangemeld hebben voor het programma op locatie hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Voor informatie neem contact op met KansPlus/VraagRaak via 030-2363744 of via een mail naar vraagraak@kansplus.nl 

Vooraankondiging congres cliëntenraden ‘De Kunst van de medezeggenschap’ 3 december 2021

Op 3 december is het weer zover: het congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg.

Met een programma vol belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad. Zoals de wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die dit jaar 25 jaar bestaat! Maar bijvoorbeeld ook de zichtbaarheid van de cliëntenraad, medezeggenschap op de dagbesteding, de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) en technologie in de zorg komen aan bod.

Kortom: er is genoeg voor iedereen om zich verder te verdiepen in de Kunst van de Medezeggenschap!

Twee programma’s

Het congres heeft twee programma’s.
Een programma op locatie waarbij deelnemers samenkomen en workshops kunnen volgen.
En een online programma waarbij deelnemers vanuit huis een programma volgen.
Bezoekers kunnen kiezen of ze naar de congreslocatie komen of online meedoen.

Locatie

Op een locatie in de provincie Utrecht. Of online vanuit huis.

Kosten

De toegang is gratis. Het congres wordt georganiseerd door KansPlus en het LSR en wordt betaald door het ministerie van VWS.

Voor wie?

Cliëntenraden, familieverbanden, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen, beleidsmedewerkers en bestuurders gehandicaptenzorg. Ook anderen die zich betrokken voelen bij de medezeggenschap zijn van harte welkom.

Meer informatie en inschrijven

De uitnodiging volgt in september. Vanaf 1 oktober kun je je inschrijven.

Reserveer de dag alvast in je agenda: vrijdag 3 december 2021. Mis het niet!