Uitnodiging deelname project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018’


 

 

 

Hoe kom je tot echte samenspraak binnen de instelling

In de praktijk van de medezeggenschap merken wij, KansPlus/VraagRaak, dat er behoefte bestaat aan het vergroten van de kennis over de WMCZ , de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, kennis en vaardigheden over het voeren van een goed gesprek met elkaar, met de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht, het delen van de clientervaringen met elkaar, het bouwen van een structuur waarin de samenwerking vorm kan krijgen.

Samen met de ervaringsdeskundigen uit diverse cliëntenraden hebben we de afgelopen paar jaar gewerkt aan het verbeteren van inspraak en medezeggenschap. Bij een aantal instellingen hebben we werkbijeenkomsten gehouden, trainingen gegeven, ervoor gezorgd dat alle betrokkenen daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan.

Graag delen we deze aanpak met andere cliëntenraden, raden van Bestuur en Raden van toezicht.

We bieden een traject aan om binnen uw instelling de inspraak en medezeggenschap van cliënten en familie en de samenspraak met andere geledingen verder te verbeteren.

Het traject bestaat in elk geval uit:

 • Een startoverleg met enkele personen die een sleutelrol spelen in de medezeggenschap in uw organisatie: cliëntenraad / familieraad / ondersteuning / bestuur / (oudervereniging?).

In dit overleg bespreken we wat er speelt rond de medezeggenschap in uw organisatie en wat u wilt dat dit traject voor u oplevert. En we bespreken de concrete opbouw van het traject.

 • Eén of twee werkbijeenkomsten met betrokkenen uit diverse geledingen om met elkaar aan aspecten van medezeggenschap te werken.
 • Enkele trainingen voor de cliëntenraad / familieraad.
 • Een afrondende bijeenkomst met alle betrokkenen.

De onderwerpen die in het traject aan bod (kunnen) komen:

 • toelichten van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij de medezeggenschap (op welke stoel zit je zelf en kun je je verplaatsen in de ander?)
 • wat is een goed advies, en wat heb je nodig om een goed advies te maken?
 • het delen van cliëntervaringen over zorg en ondersteuning met verwanten, management, bestuur en raad van toezicht
 • aandacht voor de zichtbaarheid voor cliëntenraden en wederkerig contact met de achterbannenafspraken over verdere samenwerking op lokaal niveau tussen de cliëntenraad en teamleider
 • afspraken over de nadere samenwerking op centraal niveau tussen CCR/CVR/bestuur/raad van toezicht.
 • het vergroten van de kennis over de WMCZ 2018 en de Governance code 2022 en wat betekent dit voor de eigen praktijk
 • innovatieve vormen van medezeggenschap (ook van belang voor de evaluatie van de WMCZ)

Voor wie?

 • Cliënten en verwanten
 • Ondersteuners of coaches van de zeggenschap
 • Teamleiders en managers zorg
 • Bestuurder
 • Raad van Toezicht

Aan dit project zijn voor uw organisatie geen kosten verbonden. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.

Vragen?

Bel of mail naar KansPlus 030-2363744 vraagraak@kansplus.nl