Verbeteringen nodig bij uitvoering Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Twee jaar geleden is de wet in werking getreden. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er nogal wat knelpunten zijn in de uitvoering. In een brief aan de Tweede Kamer vragen we om verbeteringen. De kennis over en bekendheid met de wet moeten vergroot worden. Daarnaast zijn extra middelen nodig om de wet goed te kunnen uitvoeren.

KansPlus vraagt in een gezamenlijke brief met Ieder(in), LSR, LFB en Per Saldo om aandacht voor de volgende knelpunten:

 • Meer bekendheid en kennis over de Wzd bij cliënten, familie en zorgverleners.
 • Wzd en zorg thuis: de wet geldt ook voor onvrijwillige zorg thuis, maar uitvoering van de wet bij zorg in natura of bij een persoonsgebonden budget komt niet goed genoeg van de grond. Hiervoor is extra inzet nodig.
 • Personeel en ondersteuning: voor een goede uitvoering van de wet moeten er oplossingen komen voor het tekort aan Wzd-professionals, problemen in de ICT en de hoge werkdruk.
 • Sterkere inzet cliëntvertrouwenspersoon (cvp): mensen kunnen bij onvrijwillige zorg een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De bekendheid van deze ondersteuning moet versterkt worden. Deze vertrouwenspersonen dienen laagdrempelig en vrij beschikbaar te zijn.
 • Ontwikkelen alternatieven voor dwang en onvrijwillige zorg.

Via de volgende link is de volledige brief te lezen: Schriftelijke inbreng wetsevaluatie Wvggz en Wzd eerste fase TK25424-598

Samen werken aan goede zorg

Op 8 maart organiseert de VGN namens de stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg. Deze bijeenkomst gaat over de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In dat kwaliteitskader zijn afspraken gemaakt over goede zorg en ondersteuning. De bijeenkomst is van 14 uur tot 17 uur.

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gaat over goede zorg voor mensen met een langdurige beperking. Het kader geeft duidelijkheid over kwaliteit van leven en bestaan en is bedoeld voor mensen met een beperking. Ook helpt het begeleiders, managers en zorgorganisaties om het werken met mensen met een beperking verder te ontwikkelen en hun kwaliteit van leven te verhogen.

KansPlus, Het LSR en Ieder(in) zijn als cliëntorganisaties betrokken geweest bij de opzet van het kwaliteitskader. Ook zijn we onderdeel van de stuurgroep die zich bezighoudt met de aanpassingen van het kader. Het kwaliteitskader loopt dit jaar af. Daarom spreekt de stuurgroep nu over verbetering van het kader. Daar doen verschillende partijen aan mee, zoals VGN, de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en een aantal beroepsverenigingen.

Voor wie is de bijeenkomst?

De bijeenkomst is interessant voor alle mensen die wonen en werken bij zorgorganisaties. Iedereen kan meedoen:

 • bestuurders
 • zorgmedewerkers
 • kwaliteitsfunctionarissen
 • cliënten en hun ondersteuners
 • verwanten en hun ondersteuners
 • mensen die werken bij zorgkantoren
 • mensen van de inspectie.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

 • Een gezamenlijk deel waarbij twee dagvoorzitters in gesprek gaan met een zorgaanbieder, een ervaringsdeskundige en de voorzitter van de stuurgroep.
 • Kleine groepjes waar je met andere mensen in gesprek gaat over één onderwerp. Je kunt zelf aangeven over welk onderwerp je graag in gesprek wilt. Aan die gesprekken doen mensen met een beperking mee, hun naasten, begeleiders, managers, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders. De gesprekken worden geleid door iemand van de stuurgroep.

Aanmelden

Wil je meedoen? Schrijf je snel in!  Laat het ook aan andere mensen weten, zodat iedereen die dat wil kan meepraten over kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Inschrijven gaat via https://www.vgn.nl/bijeenkomst-op-8-maart-samen-werken-aan-goede-zorg

Meer informatie over de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg op https://www.vgn.nl/agenda/2022-03/op-weg-naar-een-geactualiseerd-kwaliteitskader