Verbeteringen nodig bij uitvoering Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Twee jaar geleden is de wet in werking getreden. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er nogal wat knelpunten zijn in de uitvoering. In een brief aan de Tweede Kamer vragen we om verbeteringen. De kennis over en bekendheid met de wet moeten vergroot worden. Daarnaast zijn extra middelen nodig om de wet goed te kunnen uitvoeren.

KansPlus vraagt in een gezamenlijke brief met Ieder(in), LSR, LFB en Per Saldo om aandacht voor de volgende knelpunten:

  • Meer bekendheid en kennis over de Wzd bij cliënten, familie en zorgverleners.
  • Wzd en zorg thuis: de wet geldt ook voor onvrijwillige zorg thuis, maar uitvoering van de wet bij zorg in natura of bij een persoonsgebonden budget komt niet goed genoeg van de grond. Hiervoor is extra inzet nodig.
  • Personeel en ondersteuning: voor een goede uitvoering van de wet moeten er oplossingen komen voor het tekort aan Wzd-professionals, problemen in de ICT en de hoge werkdruk.
  • Sterkere inzet cliëntvertrouwenspersoon (cvp): mensen kunnen bij onvrijwillige zorg een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De bekendheid van deze ondersteuning moet versterkt worden. Deze vertrouwenspersonen dienen laagdrempelig en vrij beschikbaar te zijn.
  • Ontwikkelen alternatieven voor dwang en onvrijwillige zorg.

Via de volgende link is de volledige brief te lezen: Schriftelijke inbreng wetsevaluatie Wvggz en Wzd eerste fase TK25424-598