Jaaroverzicht 2019 KansPlus-VraagRaak

Met gepaste trots publiceren wij het jaaroverzicht 2019 van het landelijk bureau van KansPlus/VraagRaak en de rapportage van het Kennis- en adviescentrum.
Het betreft deze keer een conceptversie omdat het jaaroverzicht nog door de algemene (leden)vergadering moet worden goedgekeurd. Door de coronacrisis hebben we deze vergadering uit moeten stellen tot een datum later in 2020.

Het jaaroverzicht is opgebouwd langs de lijnen van het strategisch beleidsplan 2019-2023. Het strategisch beleid bestaat uit zes bouwstenen.
In 2019 stond de versterking van de dienstverlening centraal, maar dit is niet los te zien van een inhoudelijk heldere koers. De zes bouwstenen zijn: 1. Versterking van de dienstverlening 2. Een dynamische organisatie met ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen 3. Een inhoudelijk herkenbare koers met een aantal speerpunten 4. Lokale belangennetwerken 5. Samenwerking 6. Zorg voor medewerkers.

Ook in 2019 hebben het bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers samen met onze individuele leden (ouders, broers, zussen, andere naasten), de ledengroepen, de cliëntenraden en de familieverenigingen samengewerkt aan onze missie: het creëren van een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben mooie resultaten behaald en hebben op vele fronten van ons laten horen.

Via deze link kunt u het jaaroverzicht 2019 van KansPlus-VraagRaak lezen. Ook dit jaar is er weer een samenvatting gemaakt van het jaaroverzicht. Deze kunt u hier lezen en downloaden.

Jaaroverzicht_kansplus2019_kort

CONCEPT_jaaroverzicht KansPlus 2019

 

VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: donderdag 8 oktober

Helaas is het een feit dat we in de tweede golf van coronabesmettingen zitten. Hopelijk kunnen we de stijging van het aantal besmettingen verlagen met de maatregelen die er zijn en waarschijnlijk nog genomen zullen gaan worden.

Het is belangrijk dat cliëntenraden meepraten en meebeslissen over de coronamaatregelingen die genomen worden.

In eerdere berichtgeving noemde we de voorbeeldbrief voor cliëntenraden. KansPlus/VraagRaak heeft samen het LSR een voorbeeldbrief gemaakt die u als cliënten/verwantenraad kunt gebruiken. U kunt deze hier downloaden: Voorbeeldbrief voor cliëntenraad . We zullen voor een aanpassing zorgen als dat nodig is.

KansPlus neemt nog steeds deel aan diverse overleggen met verschillende organisaties. Onder andere met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de koepelorganisatie van zorginstellingen. Met hen is onder meer gesproken over het actualiseren van de handreikingen over bezoek en dagbesteding. Deze zijn geschreven in de periode van versoepeling van de maatregelen, terwijl we nu weer in een periode zijn gekomen waar maatregelen zullen worden aangetrokken. Vanuit de cliëntenorganisaties willen we hierin vooral dat de nadruk wordt gelegd op maatwerk. Dat betekent geen maatregelen voor een hele instelling of een instellingsterrein, maar per woning in goede samenspraak met bewoners, naasten en begeleiders kijken hoe groot de risico’s zijn en wat de meest verstandige afspraken zijn.  Dit is in principe ook de lijn die het bestuur en bureau van de VGN voorstaan, maar de zorgaanbieders moeten dit wel oppakken. Om dat te stimuleren zijn we al met de VGN aan het kijken hoe goede voorbeelden anderen kunnen inspireren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen.

Komende week wordt in het overleg met VWS specifiek aandacht besteed aan signalen die op dit moment spelen. De vinger aan de pols enquête was al gesloten, maar omdat we volgende week gaan kijken naar actuele signalen, is deze weer open gezet. Ook is de vragenlijst aangevuld met vragen over de gemeente en over zorgaanbieders waar iemand mee te maken heeft. Dit op verzoek vanuit enkele regio’s die graag weten wat in hun omgeving speelt.  De link naar deze Vinger aan de pols is https://nl.surveymonkey.com/r/vingeraandepols

Woensdag 14 oktober is er om 20.00 uur weer de gelegenheid om online mee te praten als u uw eigen ervaringen en inzichten wilt delen, of als u gewoon wilt horen wat anderen te zeggen hebben.
U kunt hiervoor inloggen op https://meet.jit.si/kansplus.
Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, dan kunt u op woensdag 14 oktober telefonisch contact opnemen met 06-55161136.

Voor vragen of het delen van uw ervaring kunt contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via het formulier op deze pagina
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

 

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • de website van de SVB voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
 • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor informatie over corona en PGB
 • de website van de rijksoverheid via deze link.
 • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands

 

Publicatie handreiking Wmcz 2018 en modelmedezeggenschapsregeling

KansPlus, het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een handreiking Wmcz 2018 en een model medezeggenschapsregeling ontwikkeld.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op 1 juli 2020 in werking. Vanaf dat moment moeten zorgaanbieders onder andere aan de slag met het organiseren van inspraak (artikel 2). Vanaf 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders en cliëntenraden gaan werken met de nieuwe medezeggenschapsregeling. De handreiking en de modelregeling bieden een handvat hiervoor.

Samenwerking

KansPlus, LSR en de VGN hebben de handreiking gezamenlijk opgesteld. Hiervoor zijn vragen, wensen en ideeën opgehaald bij cliënten, verwanten en zorgaanbieders. Onder andere tijdens een werkconferentie, op het congres cliëntenraden en tijdens verschillende ledenbijeenkomsten van de VGN. Er is vanuit verschillende perspectieven naar de implementatie van de Wmcz 2018 gekeken.

Handreiking

In de handreiking wordt de inhoud van de Wmcz 2018 beschreven. Ook staan de belangrijkste verschillen tussen de Wmcz en de Wmcz 2018 in de handreiking. De handreiking is gemaakt voor bestuurders, medewerkers en leden van (centrale) cliëntenraden die zich voorbereiden op de overgang van de Wmcz naar de Wmcz 2018.

Model medezeggenschapsregeling

Organisaties hebben tot 1 januari 2021 de tijd om met hun cliëntenraden een medezeggenschapsregeling af te stemmen, waarbij de cliëntenraad instemmingsrecht heeft. Het model medezeggenschapsregeling geeft aan hoe je de onderwerpen vanuit de Wmcz 2018 kunt regelen. Het model zegt hoe het kan en niet hoe het moet. Zorgorganisaties en cliëntenraden kunnen uiteraard eigen keuzes maken.

In de modelregeling staan twee varianten. Eén modelregeling voor de cliëntenraad. Dit model gebruik je wanneer je één cliëntenraad hebt, of voor een decentrale / lokale cliëntenraad. Het tweede model is voor de centrale cliëntenraad. Dit model kan ook gebruikt worden voor andere koepelraden zoals een divisieraad of een regionale cliëntenraad. Bij elk artikel in de modelregeling staat een toelichting.

Begin juli verschijnt een eenvoudige versie van de medezeggenschapsregeling.

Inspraak

Inspraak is een nieuw onderdeel van de wet. Het regelen van inspraak is verplicht voor zorgorganisaties met cliënten die langdurig verblijven. De wet schrijft niet voor hoe je dat doet. Zo kunnen zorgorganisaties op hun eigen manier inspraak regelen die het beste past bij de organisatie en de doelgroep.

Begin 2020 is er een handreiking inspraak en een samenvatting gepubliceerd. (Zie ook https://www.vraagraak.nu/2020/01/20/nieuw-handreiking-inspraak/)

De handreiking en eenvoudige samenvatting zijn hier te downloaden: handreiking-inspraak-wmcz en handreiking-inspraak-wmcz-samenvattinghandreiking-inspraak-wmcz-samenvatting

Coulance bij de implementatietermijn

Een aantal organisaties (VGN, LOC, ActiZ, GGZ Nederland, Zorgthuisnl en Jeugdzorg Nederland) hebben in april uitstel gevraagd met betrekking tot de implementatie van de nieuwe Wmcz 2018 voor de zorgorganisaties die door de coronacrisis nog niet in alle opzichten aan de wet voldoen. De minister heeft geen expliciet uitstel verleend voor de implementatie van de medezeggenschapsregelingen. De minister en de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) geven aan dat er coulant wordt omgegaan met de implementatie van de wet. KansPlus/VraagRaak is tevreden dat de Wmcz 2018 op 1 juli gewoon van kracht wordt.

U kunt de diverse brochures ook inzien op www.meepraten.net.

Handreiking Wmcz 2018_15 juni 2020
Model medezeggenschapsregelingen_15 juni 2020

Wmcz 2018 Wettekst