Coronacrisis: ontwikkelingen gaan snel

Op 19 mei heeft minister de Jonge een routekaart voor de gehandicaptenzorg gepresenteerd. Daarin staat op welke datum mensen in de gehandicaptenzorg weer bezoek kunnen ontvangen en op welke datum mensen weer naar hun dagbesteding kunnen. Binnenkort ontvangt u een eenvoudige versie van de routekaart.

Bezoekregeling

Regelingen voor bezoek die de zorginstellingen zelf vast willen stellen, vallen onder de wettelijke bevoegdheden van cliëntenraden. Dat betekent dat tot 1 juli de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft over deze regelingen, en per 1 juli instemmingsrecht. Een bezoekregeling  is immers een voor cliënten geldende regeling. Hier treft u een samenvatting aan over het ontvangen van bezoek en het krijgen van dagbesteding in de gehandicaptenzorg.

 Handreikingen

In aanvulling op de routekaart zijn door de VGN in samenspraak met Ieder(in), KansPlus/VraagRaak, LSR en LFB een handreiking voor de bezoekregeling en een voorlopige handreiking voor de dagbesteding opgesteld. De definitieve versie wordt deze week verwacht.
Op korte termijn komt er ook een handreiking voor het weer openen van logeervoorzieningen. In de handreikingen staan een aantal belangrijke afspraken waar u als cliëntenraad bij de advisering rekening mee kunt houden.

  • De genoemde data in de routekaart zijn uiterste data waarop de genoemde stappen gezet moeten zijn. Het mag dus ook al eerder als er geen bijzondere voorzieningen getroffen hoeven te worden.
  • Per woning moeten afspraken gemaakt worden die afgestemd zijn op de kwetsbaarheden en behoeften van de cliënten van de woning. Een regeling mag dus niet gelden voor een hele instelling, regio of cluster. De vrijheid om bezoek te ontvangen mag dus niet ingeperkt worden voor de hele instelling maar moet per woning worden bepaald.
  • Deze afspraken moeten in goede samenspraak gemaakt worden met de cliënten en hun vertegenwoordigers; in de driehoek op groepsniveau.
  • De concrete bezoekafspraken op individueel niveau moeten ook plaatsvinden in goede samenspraak in de driehoek tussen cliënt, verwant en begeleiding.
  • Hoewel het houden van 1.5 meter afstand nog steeds als veilige norm geldt, is de realiteit dat dit voor veel cliënten niet mogelijk of wenselijk is. Als voor een cliënt nabijheid en zelfs fysiek contact met verwanten erg belangrijk is, moet dat mogelijk zijn zonder gebruik van vervreemdende beschermingsmiddelen als plastic knuffelschermen. Wel is het advies om dit intensieve contact te beperken tot 1 belangrijke verwant.
  • Het opnieuw starten van de dagbesteding zal lastig zijn vanwege de noodzakelijke veilige afstand. Dat kan betekenen dat voor lange tijd de dagbesteding er niet uit kan zien als voor de uitbraak van het corona-virus. Daarom is het belangrijk dat afspraken over de dagbesteding voor de cliënten ook gemaakt worden in de driehoek en dat deze als bijlage in het ondersteuningsplan worden opgenomen.
  • Als het niet lukt om voor iedereen weer dagbesteding buiten de woning te realiseren, is het advies om in elk geval prioriteit te geven aan cliënten die zelfstandig wonen of bij familie thuis. Deze cliënten hebben nu vaak helemaal geen dagbesteding.

Dit zijn enkele belangrijke afspraken uit de handreikingen. U kunt als cliëntenraad goed beoordelen hoe daar binnen uw eigen zorginstelling het beste mee omgegaan kan worden.

Heeft u vragen of wenst u afstemming over het opstellen van een adviesbrief neemt dan contact met VraagRaak via vraagraak@kansplus.nl of met het Kennis- en adviescentrum KansPlus/VraagRaak via 030-2363750.

Op 27 mei is deze brief namens KansPlus/VraagRaak en het LSR verstuurd naar cliëntenraden.

verkorte versie bezoekregeling-dagbesteding