Model-medezeggenschapsregeling vertraagd door coronacrisis

De Wmcz 2018 is op 20 maart 2020 in het Staatsblad gepubliceerd en wordt op 1 juli 2020 van kracht. De Wmcz 2018 bepaalt dat de zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen.
In de medezeggenschapsregeling leggen zorgaanbieder en cliëntenraad vast hoe de medezeggenschap geregeld is. Voor een aantal adviesrechten geldt de wettelijke verplichting dat in de medezeggenschapsregeling wordt geregeld hoe de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit. Ook afspraken over extra bevoegdheden worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling. De medezeggenschapsregeling is een belangrijk document dat zorgvuldig moet worden opgesteld.

In de wet staat een overgangsbepaling die regelt dat zorginstellingen voor de medezeggenschapsregeling de tijd krijgen tot uiterlijk een half jaar na de inwerkingtreding van de wet. Bij de huidige stand van zaken is dat tot uiterlijk 1 januari 2021. Dit geldt voor de opstelling van de medezeggenschapsregelingen. Het instemmingsrecht over de medezeggenschapsregelingen treedt per 1 juli 2020 in werking.

De Handreiking Wmcz 2018 en de Concept Modelregeling is gereed om voor te leggen aan de besturen van organisaties die de Modelregeling hebben opgesteld (VGN, LSR en KansPlus). Ook wordt gewerkt aan een vereenvoudigde versie van de modelregeling.

Door de Coronacrisis is dit proces helaas vertraagd.