Voedingsgeld adviesplichtig?

Een centrale cliëntenraad stelt ons de volgende vraag over voeding.

Op een aantal locaties van een grote zorgaanbieder is men overgegaan om enkele onderdelen van het verblijf in natura te veranderen door aan de bewoners van deze locaties  o.a. voor de broodmaaltijden een geldbedrag van €  20,00 per week te verstrekken. De instelling neemt in dit geval uitsluitend de warme maaltijd en een toetje voor haar rekening. De overige dagelijkse levensbehoeften (uitgezonderd toiletpapier, vuilniszakken en keukenrollen) komen voor rekening van de cliënten. Kunnen de bewoners niet met deze twintig euro uit de voeten, dan moeten zij een (eventueel)tekort zelf gaan betalen.

Kan en mag dat? Wat vindt VraagRaak van het bedrag? Is dit adviesplichtig?

Vraagraak heeft m.b.t. de eerste vraag voor de zekerheid navraag gedaan bij het zorginstituut. Het Zorginstituut geeft duiding aan wet-en regelgeving van o.a. de Wlz. Het antwoord van het Zorginstituut is heel duidelijk;

Zie het Wlz-Kompas onder https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in-een-instelling-wlz/eten-en-drinken  mn onder het kopje zelfstandigheid.

De essentie is dat de Wlz een verzekering in natura is. De verzekerde kan dus altijd eisen dat de zorg (ic eten en drinken) in natura geleverd wordt. De instelling mag best aanbieden om in een andere manier te voorzien in het eten en drinken, maar dan moet dat wel zo gebeuren dat voldoende gewaarborgd is dat de verzekerde zonder eigen betalingen voldoende (zowel qua kwantiteit als kwaliteit) eten en drinken krijgt. De instelling kan die verantwoordelijkheid niet zomaar over de schutting gooien: als de verzekerde niet in staat is zelf op een verantwoorde manier met het geboden geld om te gaan, moet de instelling dat anders regelen.

Uiteindelijk kan de verzekerde (of zijn vertegenwoordiger) dus altijd terugvallen op levering in natura. Ook als het geboden bedrag volgens de verzekerde (of zijn vertegenwoordiger) te laag is. Het maakt dan niet uit dat de zorgaanbieder vindt dat het geboden bedrag wel voldoende is.

De kosten die gehanteerd worden voor voeding zouden gebaseerd moeten zijn op de Nibut normen. Hiernaast treft u de normen van het aan uit 2016 (!). Inmiddels zijn de kosten natuurlijk gestegen. Toch geeft dit wel enig houvast.

Rol clientenraad
Het wijzigen van de wijze van bekostiging voeding en invulling van de voeding is zeker advies plichtig. Artikel 3 van de Wmcz zegt;

De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:

 1. een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
 2. het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling;
 3. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
 4. een belangrijke wijziging in de organisatie;
 5. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
 6. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;
 7. de begroting en de jaarrekening;
 8. het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten;
 9. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;
 10. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg;
 11. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;
  wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen;
 12. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven

Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

De cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd te adviseren inzake de in het eerste lid genoemde en andere onderwerpen, die voor de cliënten van belang zijn.

De clientenraad heeft dus zeker een punt en kan dit punt op de agenda zetten en behandelen zoals hierboven beschreven op grond van de Wmcz.