Workshop 2: Cliëntenraad en zorginkoop (Wlz)

Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Het zorgkantoor koopt Wlz-zorg in namens alle inwoners in een regio. Jaarlijks maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders over de te leveren zorg. Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Voldoet deze zorg aan de wensen van de cliënten? Door de ervaringen en wensen van cliënten in te brengen in de zorginkoop, stimuleert de cliëntenraad verbetering van zorg en ondersteuning. Maar hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop?

Doelstelling:
Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg die wordt geleverd in de langdurige zorg.

U kent de procedure rondom de zorginkoop Wlz.
U bent geïnformeerd over de contouren van het inkoopkader.
U hebt duidelijkheid over uw rol als clientenraad bij het inkoopproces.
U hebt duidelijkheid over de wijze waarop u de achterban kunt betrekken bij het inkoopbeleid van het zorgkantoor.
U heeft tips en ideeën uitgewisseld over het contact met de achterban.

Aantal dagdelen: 1

Doelgroep:
Leden van (centrale) cliëntenraden van gehandicaptenorganisaties, Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden.

Centraal en/of locatie
Op verzoek kan de workshop op locatie worden gegeven. Datum en tijdstip worden in afstemming met inleider vastgesteld.

Extra ondersteuning tijdens het contact met zorgkantoor.
Indien gekozen wordt voor een bijeenkomst op locatie, kan de trainer ook aanwezig zijn als adviseur tijdens het gesprek met het zorgkantoor en na afloop van het gesprek gemaakt afspraken doorspreken; de wijze waarop de cliëntenraad vinger aan de pols kan houden. Indien voor deze variant gekozen wordt, worden er aparte afspraken gemaakt.

Inhoud workshop
De volgende vragen komen tijdens deze workshop aan de orde:

  • Hoe bereid je je als cliëntenraad voor op zorginkoop?
  • Welke hulpmiddelen kun je gebruiken?
  • Welke onderwerpen zijn van belang en welke juist niet?
  • Hoe voer je het gesprek?
  • Hoe wordt je een gesprekspartner van het zorgkantoor?
  • Verwijzing naar website www.meepratenoverzorginkoop.nl

Kosten centraal georganiseerde workshop:
Cursus, inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch/ broodjes. Reiskosten zijn voor eigen rekening.
€ 130,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij Vraagraak en € 250,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden.

Aantal deelnemers:
minimaal 6 deelnemers maximaal 12 deelnemers.

Kosten workshop op locatie:
€ 380,00 plus reiskosten (0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor bij Vraagraak aangesloten cliëntenraden en € 520,00 plus reiskosten (€ 0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor niet aangesloten cliëntenraden. De organisatie zorgt voor vergaderruimte/ koffie en thee en benodigde audiovisuele apparatuur zoals een beamer. Aantal cursisten minimaal 6 maximaal 15.

Indien wordt gekozen voor extra ondersteuning rondom het inkoopproces, worden aparte afspraken gemaakt.

Cursusleider:
Dorien Kloosterman

Aanmelden en informatie:
Stuur een e-mail naar vraagraak@kansplus.nl