Cliëntenraad en de Wet zorg en dwang

Tijdens deze cursus wordt u geïnformeerd over de Wet zorg en dwang (Wzd) die gevolgen kan hebben voor mensen met een Wlz indicatie in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg, zoals in instellingen, kleinschalige woonvormen, centra voor dagbesteding als in de thuissituatie. We spreken over:

  • Wat zijn de gevolgen voor cliënten, familie en medewerkers die wonen in een woonvorm waar de Wzd nieuw is?
  • Wat zijn de verschillen tussen de BOPZ en de nieuwe Wet zorg en dwang?
  • Wat betekent de nieuwe wet voor mensen die thuis zorg ontvangen?
  • Wat betekent de nieuwe wet voor familieleden?
  • Wat betekent de invoering van de Wzd voor cliëntenraden en verwantenraden?
  • Hoe kan de cliënten/verwantenraad zich voorbereiden op de invoering van de nieuwe wet?

Na afloop van de bijeenkomst krijgt u de brochure Over de nieuwe Wet Zorg & Dwang- in makkelijk Nederlands mee naar huis, zodat u de informatie later nog eens rustig kunnen nalezen.

Achtergrond:
De Wet zorg en dwang is in januari 2018 aangenomen in de Eerste kamer. De Wet Zorg en dwang (WZD) vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) per 1 januari 2020. De Wzd geldt voor alle mensen die professional zorg en ondersteuning krijgen, dus ook in kleinschalige wooninitiatieven, Thomashuizen, Herbergiers, zorgboerderijen of in het eigen huis. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

De Wet zorg en dwang is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan en gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Kosten centraal georganiseerde cursus:
Cursus, inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch/ broodjes. Reiskosten zijn voor eigen rekening.
€ 130,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij Vraagraak en € 250,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Minimaal 6 deelnemers maximaal 12 deelnemers.

Kosten cursus op locatie:
€ 650,00 plus reiskosten (0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor bij Vraagraak aangesloten cliëntenraden en € 800,00 plus reiskosten (€ 0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor niet aangesloten cliëntenraden. De organisatie zorgt voor vergaderruimte/ koffie en thee en benodigde audiovisuele apparatuur zoals een beamer. Aantal cursisten minimaal 6 maximaal 15.

Cursusleider: Dorien Kloosterman of Edwin van Breemen